Trans och queer

Sverige har äntligen, under Alliansens ledning, genomfört en nödvändig modernisering av lagen om fastställande av könstillhörighet. Öppna Moderater har varit pådrivande i Moderaterna för detta vilket också lett fram till Moderaternas positiva ställningstagande för att förändra lagen. Även det gamla kravet på sterilisering är nu slutligen borta ur lagen, vilket vi länge krävt. Arbetet med transfrågor upphör däremot inte när steriliseringsfrågan är löst. Vi ser en rad andra områden där transpersoners ställning kan och bör förbättras.

Lagens krav om att sökanden ska ha fyllt 18 år för att få fastställelse om ändrad könstillhörighet godkänd anser vi bör ändras. Åldern kan inte vara avgörande utan snarare den utredande instansens omdöme och bedömning av den sökande. Det är den samlade bilden som ska ha störst betydelse. Åldersgränsen bör därför sänkas.

De förändringar som görs kring lagen om könsfastställelse öppnar på fler sätt för transpersoner att bli föräldrar. Det är glädjande men kan även leda till en del juridisk komplexitet runt föräldraskapet. Det är därför rimligt att genomföra en översyn av lagar på området med sikte på att lösa situationer som kan uppkomma. Faderskapspresumtionen behöver bli en könsneutral föräldraskapspresumtion och i lagens mening kan det vara rimligt att enbart förhålla sig till att barn har föräldrar.

Många transpersoner mår i sin ungdom mycket dåligt. Detta är viktigt att uppmärksamma inte minst den 20 november då Transgender Day of Remembrance äger rum. I Folkhälsoinstitutets undersökning om hbt-personer från år 2005 uppger hälften av transpersonerna att de någon gång övervägt att ta livet av sig. Siffran är ännu högre i gruppen 16–29 år, 65 procent. Pga att så många unga transpersoner mår så dåligt är det viktigt att sänka åldern så att ändrad könstillhörighet kan bli möjligt tidigare än vad som idag är fallet.

Hbtq-personer och inte minst transpersoner löper risk att utsättas för diskriminering. Öppna Moderater anser att detta handlar om kunskap och attityd. Vi vill att kunskapen om transpersoner och deras villkor ökar i samhället. Detta är inte minst viktigt i skolan och i vården. Unga transpersoner måste kunna vara sig själva i skolan. Transpersoners hälsa och de problem de kan möta i vården måste tas på allvar och vården ge ett bra och mänskligt bemötande.

Oron för att bli kallad vid fel kön är vanlig hos transpersoner och ligger till grund för att många därför drar sig för att söka vård även för lättare åkommor. Denna oro är minst sagt berättigad och sträcker sig tyvärr även utanför vården så som klassrum, arbetsplatser och i alla de sammanhang där vi könas. En så enkel sak som rätt pronomen kan bidra till en generellt bättre hälsa hos transpersoner – rätt pronomen kan vara en fråga om liv och död för den enskilde individen.

Köning sker oftast omedvetet under samtal av rent lingvistiska anledningar men kan även ske som markeringar i allt annat än gott uppsåt. Ibland kan köning vara viktigt men kan i vissa sammanhang vara mindre relevant för att i andra sammanhang vara missvisande.

Även rädslan för att bli kallad för fel namn är en vanlig orsak till att många transpersoner undviker de sammanhang där de löper risk för att bli benämnda vid fel tilltalsnamn. Givet tidigare nämnda faktorer kan konsekvenserna bli förödande för individen då denne kanske inte deltar aktivt i t.ex. undervisning eller har svårt att känna sig trygg på sin arbetsplats.

Sverige behöver ett generellt ”translyft” och där bör det offentliga, i enlighet med Öppna Moderaters motion om skattefinansierad verksamhet, vara förebilder. Vården måste skilja på vad som är juridiskt, medicinskt och socialt kön. Det sociala könet och tilltalsnamnet måste få vara självdefinierat och respekteras.

Idrott och fritid
Vikten av att öka tillgängligheten för transpersoner när det kommer till just idrott- och fritidsanläggningar är särskilt hög, då psykisk ohälsa och suicidrisk är högre bland transpersoner och den övriga befolkningen, samt eftersom att delta i fysiska aktiviteter har goda hälsofrämjande effekter även för den psykiska hälsan. 

Öppna Moderater vill att:
– 18-årsgränsen för att få fastställd ändrad könstillhörighet ses över och ändras
– Sverige inför en könsneutral föräldraskapspresumtion
– kunskaper kring transpersoners situation och villkor stärks i skolan och vården
– frågor om transpersoners hälsa prioriteras högre
– ”annat kön” läggs till som alternativ till man/kvinna i formulär och motsvarande.
– sjukvården gör en tydligare skillnad på socialt och medicinskt kön.
– individen själv får köna sig samt att densamme får delge tilltalsnamn på skolan/vården/arbetsplatsen.
– könsneutrala personnummer. Öppna Moderater verkar för att den könsidentifierande siffran i dagens personnummer förlorar sin innebörd.