Omsorg

Seniorer
Många seniorer upplever att de tvingas tillbaka in i garderoben i mötet med äldreomsorgen. Många upplever dessutom en ofrivillig ensamhet – ensamheten hänger ihop med om man kan var öppen eller inte. När det kommer till äldre hbtq-personers situation krävs det att hemtjänstpersonal, personal på äldreboenden och andra stödpersoner har goda kunskaper kring normer, hbtq-frågor och att prata kring sexualitet och identitet.

Vi vill se en djupare aktuell undersökning görs på hur HBT-personer uppfattar den vård och omsorg som de får och ökade kunskaper och satsningar för äldre hbtq-personer.
Rutiner för hur vård och omsorg till en äldre person som är hivpositiv ska ges, ses över och uppdateras vid behov.

Socialtjänst
Socialtjänsten är också en instans som har ett behov av att förbättra sitt bemötande av hbtq-personer. Här hanteras en rad viktiga frågor inte minst när det rör möjligheter till adoption och föräldraskap och andra familjerelaterade frågor. Det är alltså viktigt att socialtjänsten inte hamnar vid sidan om och att allt fokus när det gäller att förbättra bemötande, stärka hbtq-kompetens och synliggöra hbtq-personer hamnar på skolan och vården. Inom socialtjänsten hanteras också ärenden där man misstänker våld i nära relationer eller hedersrelaterade problem. Detta ställer stora krav på de som jobbar inom dessa verksamheter.

Öppna Moderater vill:
– Se en djupare aktuell undersökning görs på hur HBT-personer uppfattar den vård och omsorg som de får.
– Ökade kunskaper och satsningar för äldre hbtq-personer
– Rutiner för hur vård och omsorg till en äldre person som är hivpositiva ska ges, ses över och uppdateras vid behov.
– Att kommuner inkluderar grundläggande kunskaper om hbtq och åldrande i sin personalutbildning och i sin personalinformation