Internationellt

Internationella frågor
Situationen för hbtq-personer i många av världens länder är svår. Homosexuella relationer är förbjudna i drygt 70 länder och i närmare tio av dessa kan dödsstraff utdömas. Även om läget blir långsamt bättre på många håll finns fortfarande så oerhört mycket att arbeta med och där kan Sverige bidra. Genom vår utrikes- och biståndspolitik kan Sverige spela en viktig roll för att stärka mänskliga rättigheter, frihet och demokrati.

Öppna Moderater menar att Sverige aktivt ska jobba för och stå upp för hbtq-personers rättigheter i alla sammanhang där Sverige är med och har ett inflytande. När Moderaterna och Alliansen var regering agerade de på ett bra sätt genom att lyfta hbtq-frågor på den internationella scenen och inom den svenska biståndspolitiken. Det är bra och vi menar att det måste fortsätta. Biståndspolitiken och vår internationella handelspolitik är tillfällen där mänskliga rättigheter, och då också hbtq-rättigheter, kan och ska lyftas fram. Sverige ska vara en tydlig och högljudd röst för mänskliga rättigheter och allas lika värde. Sverige ska vara en stridbar stöttepelare för hbtq-rättigheter världen runt.

EU
En bärande princip i EU är den fria rörligheten. För samkönade par kan den fria rörligheten vara inskränkt då rättigheter som gäller i ett land inte gäller i ett annat. Vi menar inte att vi ska tvinga andra länder inom EU att ändra sin familjelagstiftning. Det är inte frågor som ska avgöras på EU-nivå. Vi hoppas och står upp för att alla EU: s medlemsstater ska genomföra reformer som likställer homo-, bisexuella, transpersoner och queera med alla andra, precis som vi gjort och gör här i Sverige och en del andra länder. Men det måste vara egna politiska processer. Vi menar däremot att ett äktenskap som ingåtts i Sverige ska accepteras i Italien precis som det motsatta måste gälla. Det handlar om reciprocitet – utan det fråntas många möjligheten till fri rörlighet på riktigt. Den fria rörligheten måste gälla även hbtq-personer. 

Asylrätt
Utlänningslagen är tydlig med vilka som ska få uppehållstillstånd i Sverige. Bland de grunder som räknas upp finns kön och sexuell läggning.  Ändå tas inte flyktingar som är hbtq-personer på tillräckligt allvar. Här krävs förändring. Vi menar att asylprocessen inte fungerar tillfredsställande och att bemötandet och behandlingen av hbtq-flyktingar är godtycklig och inkonsekvent. Hbtq-kompetensen måste bli tillräckligt stor hos ansvariga myndigheter med Migrationsverket i spetsen och i de domstolar som hanterar migrationsfrågor. Sverige ska leva upp till den dröm om frihet och trygghet som asylsökande hbtq-personer bär med sig.


Öppna Moderater vill att:
– Sverige tydligt står upp för att hbtq-rättigheter är mänskliga rättigheter i alla sammanhang
– Ett hbtq-perspektiv finns med i den svenska biståndspolitiken
– Den fria rörligheten inom EU inte begränsas för hbtq-personer
– Hbtq-kompetensen inom Migrationsverket och berörda domstolar förbättras
– En rättssäker asylprocess säkerställs för asylsökande hbtq-personer
 Väsentligt ökade resurser till försvaret och ett medlemskap i NATO för att värna vår frihet och våra värderingar