Brott och trygghet

Hedersrelaterade frågor
I Sverige ska alla människor oavsett födelseland eller etniskt ursprung ha samma rättigheter. Ingen ska behöva leva i ofrihet och rädsla för att utsättas för hot, tvång eller våld av sina egna familjemedlemmar och släktingar. Tyvärr är detta vardag för många ungdomar som har vuxit upp i familjer styrda av så kallade hedersnormer. Enligt dessa normer är individens intressen underordnade familjens intressen. Detta innebär att individens rätt till ett privatliv är allt annat än självklarhet. Individens sexualitet – oavsett sexuell läggning – är en angelägenhet för familjen. Sexuella relationer ska ske mellan man och kvinna inom äktenskapet.

Öppna Moderater anser att hedersrelaterat förtryck och våld – precis som allt annat förtryck och våld av nära anhöriga – är oacceptabelt och oförenligt med mänskliga rättigheter så som var och ens rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Att inte ingripa när någon fråntas sina rättigheter bara för att hen har en viss etnisk, kulturell eller religiös bakgrund är lika rasistiskt som att se alla med en viss etnisk, kulturell eller religiös bakgrund som potentiella utövare av våld och förtryck.

Enligt Ungdomsstyrelsens kartläggning Gift mot sin vilja (2009) upplever tiotusentals personer mellan 16–25 år att föräldrars uppfattningar, religion eller kultur sätter gränser för vem de kan gifta sig med. Det är främst tjejer som oroar sig över att inte själva kunna välja partner, men det är viktigt att komma ihåg att även pojkar och män blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

För att kunna erbjuda information, råd, stöd eller skydd till dem som behöver det måste bland annat skolan, elevhälsan, vården, polisen och den sociala omsorgen ha kunskap och kännedom om hedersrelaterade frågor. Eftersom hedersnormen kräver att man är heterosexuell, är kunskap om hbtq-frågor ytterst viktigt för alla som i sin yrkesroll möter tjejer och killar i behov av stöd och skydd.

Öppna Moderater vill att:
– både myndigheter och politiker ska uppmärksamma hbtq-personers särskilda utsatthet för hedersrelaterat förtryck och våld.
– kunskapen om hbtq och heder stärks hos grupper som möter tjejer och killar i behov av stöd.
– i Sverige ska alla kunna välja sin partner eller singellivet.
  Se ökade satsningar för arbete med våra grundläggande värderingar om alla människor lika värde.
 Rättsväsende och socialtjänst får ökade möjligheter att samverka.