Barn och unga

Unga hbtq-personers hälsa
Unga hbtq-personer utsätts för diskriminering, osynliggörande, trakasserier, våld och hot om våld, vilket påverkar hälsan negativt. 19 procent av hbtq-ungdomarna i åldern 16–25-åringarna har drabbats av fysiskt våld av en förälder, partner eller annan närstående vuxen. Det är en dubbelt så många som bland jämnåriga heterosexuella. Unga hbtq-personer är särskilt drabbade av våld och kränkningar i skolan. Detta påverkar förutom hälsan också den unges skolresultat och riskerar de både vidare studier och framtida jobb.

Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är det vanligare med självmordstankar hos unga homo- och bisexuella samt hos unga som är osäkra på sin sexuella läggning jämfört med unga heterosexuella. 42 procent av de homo- eller bisexuella männen och 29 procent av männen som är osäkra på sin sexuella läggning har någon gång haft självmordstankar jämfört med 12 procent hos unga heterosexuella män. Motsvarande siffror hos unga kvinnor är högre, 47 procent av de homo- eller bisexuella kvinnorna och 34 procent av kvinnorna som är osäkra på sin sexuella läggning har haft självmordstankar, medan var femte ung heterosexuell kvinna har haft självmordstankar. En fjärdedel av de homo- och bisexuella kvinnorna uppger att de har försökt ta livet av sig.

Många kommuner och landsting har blivit bättre på att se och förstå hbtq-ungdomar. Bättre betyder dock inte alltid bra. Det behövs mer kunskap och bättre rutiner för att se vilka unga som mår dåligt. Skolan och vården kan dock inte upptäcka alla problem. Familj och vänner till unga hbtq-personer har ett stort ansvar för hur hbtq-ungdomar i deras närhet mår. Det är främst i den närmsta sfären som man behöver uppmärksamma när ungdomarna mår dåligt, detta innan det gått för långt.

Utbildning

Skola och sexualundervisning
Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor 2018 visade på “Stora brister i undervisningen om normer och HBTQ-frågor” i landets skolor. Vidare beskriver Skolinspektionen att “Det som ofta saknas är möjligheter för elever att reflektera kring hur normer påverkar och i många fall begränsar människors handlingsutrymme när det gäller sexualitet, identitet och relationer.

Skola och elevhälsa
Att vara ung är inte alltid så lätt. Det är inte enklare att vara ung och vara hbtq-person. Omgivningens attityder och den miljö man lever i har stor inverkan på unga som är osäkra. Vi vet att unga hbtq-personer ofta mår sämre än andra och löper större risk än andra att drabbas mobbing etc. Skolan fyller därför en oerhört viktig funktion. Skolan måste bli bättre på bemötande och synliggörande av unga hbtq-personer. Kunskap och kompetens måste stärkas hos alla yrkesgrupper i skolan från rektor till skolsköterskan. Lärare behöver mer hbtq-kompetens redan från start, redan i sin egen utbildning. Alla skolor måste jobba systematiskt och med evidensbaserade metoder mot mobbing och trakasserier då kan vi skapa en trygg skolmiljö för alla. Sexualundervisningen som tyvärr ofta är undermålig idag behöver utvecklas och förbättras. Elevhälsan som kan fungera som en ventil för unga hbtq-personer behöver bli hbtq-inkluderande mycket mer än vad som ofta är fallet.


Öppna Moderater vill att:
– vardagsdiskriminering tas på allvar och bekämpas i hela landet
– myndigheter, kommuner, landsting ökar sin hbtq-kompetens
– bra bemötande och synliggörande av hbtq-personer uppnås
– hbtq-kompetensen stärks inom den svenska skolan och elevhälsan
– unga hbtq-personer hälsa följs upp och prioriteras
– sexualundervisningen förbättras
– anti-mobbingarbetet på landets skolor och arbetsplatser förbättras
– hbtq-kompetensen stärks inom vården
– hbtq-frågor finns med i utbildningen för lärare och vårdpersonal m.fl.
– hbtq-kompetensen stärks inom socialtjänsten
– föreningar inom kultur- och fritid mfl motverkar homofobi och transfobi om de ska ta offentliga bidrag
– trygga fritidsmiljöer för unga hbtq-personer skapas
– möjligheterna att vara öppen på sin arbetsplats stärks
– offentliga arbetsgivare tar ansvar för att skapa bra arbetsmiljö för hbtq-personer