VÅRA FRÅGOR

Öppna Moderater är ett hbt-förbund för allas frihet. Utifrån den moderata grundsynen jobbar vi med frågor som rör homo-, bisexuella, transpersoner och queera ur ett liberalt och frihetligt perspektiv. Vårt syfte är att påverka politiska beslut och beslutsfattare över hela landet att driva en hbtq-politik med fokus på mångfald, likabehandling och individens rätt.

Öppna Moderaters förbundsstyrelse har beslutat om sex politiskt prioriterade frågor som förbundet arbetar med. Arbetet bedrivs både inom Moderaterna och inom hbtq-samhället. De politiska frågorna tas upp i artiklar, vid möten och seminarier och i Öppna Moderaters kontakter med beslutsfattare.

 

Nya vägar till barn och familj, en modern familjepolitik, samt en politik för singelfamiljen

Att det finns en sammanhållen familjepolitik som återspeglar dagens levnadsvillkor är grundläggande för Öppna Moderater. Staten som lagstiftare måste underlätta för människor att leva fullvärdiga liv och organisera sina familjer utifrån vad som passar dem bäst.

Läs mer om frågan

 

Diskriminering och bemötande i vardagen. Skola, vård, omsorg, kommun- och landstingsfrågor

Att Sverige är ett av världens bästa länder att leva i för hbtq-personer inte minst tack vare den liberala lagstiftning som på många områden sett till att ge hbtq-personer samma rättigheter som andra är en fantastisk utveckling som vi alla kan vara stolta över. Trots detta är inte allt guld och gröna skogar.

Visst finns det fortfarande områden där lagar behöver ändras. Ett stort område som ofta inte fått den uppmärksamhet det behöver är allt som har med kompetens, kunskap och bemötande i vardagen – hur vi ska komma tillrätta med vardagsdiskriminering och göra det möjligt för hbqt-personer i hela Sverige att kunna vara sig själva. För oss i Öppna Moderater är detta ett batteri av frågor vi jobbar mycket med. Det handlar om att påverka moderata beslutsfattare på alla nivåer i alla landets kommuner och landsting. Det handlar om skolan, elevhälsan, sjukvården, äldreomsorgen, hemtjänsten, socialtjänsten och fritidssektorn och inte minst arbetsmarknadsfrågor.

Läs mer om frågan

 

Internationella frågor och asylfrågor

Sverige är ett av världens bästa länder att leva i för hbtq-personer. Även om det fortfarande finns både lagstiftning och attityd- och bemötandefrågor att arbeta med är det oändligt mycket bättre här än på många andra håll i världen. För Öppna Moderater är det därför självklart att ha ett engagemang i internationella frågor och i asylfrågor. Internationella frågor handlar dels om hbtq-perspektiv på utrikes- och biståndspolitik med fokus på mänskliga rättigheter och dels om hbtq-frågor inom EU.

Läs mer om frågan

 

Transfrågor med fokus på transpersoners livsvillkor

Sverige har äntligen, under Alliansens ledning, genomfört en nödvändig modernisering av lagen om könsfastställelse. Öppna Moderater har varit pådrivande i Moderaterna för detta vilket också lett fram till Moderaternas positiva ställningstagande för att förändra lagen. Även det gamla kravet på sterilisering är nu slutligen borta ur lagen, vilket vi länge krävt. Arbetet med transfrågor upphör däremot inte när steriliseringsfrågan är löst. Vi ser en rad andra områden där transpersoners ställning kan och bör förbättras.

Läs mer om frågan

 

Hedersrelaterade frågor

I Sverige ska alla människor oavsett födelseland eller etniskt ursprung ha samma rättigheter. Ingen ska behöva leva i ofrihet och rädsla för att utsättas för hot, tvång eller våld av sina egna familjemedlemmar och släktingar. Tyvärr är detta vardag för många ungdomar som har vuxit upp i familjer styrda av så kallade hedersnormer. Enligt dessa normer är individens intressen underordnade familjens intressen. Detta innebär att individens rätt till ett privatliv är allt annat än självklarhet. Individens sexualitet – oavsett sexuell läggning – är en angelägenhet för familjen. Sexuella relationer ska ske mellan man och kvinna inom äktenskapet.

Läs mer om frågan

 

Hiv och STI

Hiv har funnits i samhället i 30 år. När den bröt ut på 80-talet förde den med sig den rädsla och skräck. Mycket hände i AIDS-hysterins kölvatten på 80-talet. 1987 infördes den sk bastuklubbslagen vilken innebar att politiker försökte stoppa smittspridningen av hiv genom att inte tillåta sammankomster i lokaler som var inredda för att kunna underlätta sexuella förbindelser. Detta var inte framgångsrikt och 2004 upphävdes bastuklubbslagen.

Läs mer om frågan

 

Äldre

Alla äldre oberoende av sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet ska garanteras en värdig omsorg – inom hemtjänsten och äldreomsorgen. Vi vill arbeta för en bred valfrihet som ger en omsorg som tar hänsyn till individers behov. Det är viktigt att höja kunskap och kompetens hos de som är medarbetare inom omsorgen.

Läs mer om frågan

FRÅGA OSS!

Är det något du undrar över? Kontakta oss via det här formuläret så hör vi av oss till dig via mail.

EVENT

SENASTE NYTT