debattartikel

20 juli, 2023

SVERIGE BEHÖVER EN NY KÖNSTILLHÖRIGHETSLAG

Lidandet för transpersoner i Sverige är högt. Transpersoner lider i större utsträckning av psykisk ohälsa och gruppen sticker också ut i suicidstatistik. Öppna Moderater har länge jobbat för förbättrade livsvillkor för transpersoner. En ny könstillhörighetslag är ett viktigt steg för att öka transpersoners livsvillkor och minska det psykiska lidandet.

På frågan om transpersoner haft suicid tankar svarar ofattbara 60 % ja och hela 40% har gjort minst ett allvarligt suicidförsök. I folkhälsomyndighetens rapport (hälsan och hälsans bestämningsfaktorer) presenteras dessa skrämmande siffror. Resultatet tillsammans med flertalet andra rapporter visar det oerhört stora behovet av insatser för transpersoner. Det krävs en bred ansats och samverkan med aktörer mellan olika samhällsnivåer. Tillsammans står Sverige inför stora utmaningar för att vända utvecklingen.

Sverige låg tidigare framkant och hade den modernaste könstillhörighetslagen i hela världen. Nu ser vi att andra länder springer förbi oss. I exempelvis Norge, där den förra borgerliga regeringen initierade beslut, har man nu en modern könstillhörighetslag.

Barn och unga transpersoner i Sverige tillåts inte vara sig själva och blir av samhället kränkta i sin identitet. Detta påverkar deras inre självbild. Barn och unga transpersoner som inte behandlas och bemöts på ett adekvat sätt tvingas leva med stora utmaningar resten av livet. Utsattheten gör det svårare att fokusera på skolarbetet och därmed också svårare att klara av prov och betygskrav. Detta skapar ett livslångt utanförskap och svårigheter till självförsörjning.

Den nuvarande lagstiftningen, ”Lagen om fastställande av könstillhörighet i visa fall” begränsar och gör det väldigt svårt för barn och ungdomar att leva som de är och bli behandlade och bemöta utifrån sin identitet. Vi kan bland annat se ett att vårdköerna för utrednings team och stöd ökar avsevärd. Barn och unga med transidentitet blir dagligen utsatta för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Remissvaren för utredningen till ny lagstiftning har sedan länge kommit in och det är tydligt att det lagförslag som finns med i utredningen har en stor acceptans från såväl intresseorganisationer som majoriteten av riksdagspartier. Förslaget skulle underlätta för de många unga transpersoner som idag lider av en betydligt sämre psykisk hälsa och begränsas i sina livsvillkor.

Det krävs ett gediget arbete för att levnadsvillkoren ska kunna jämställas med barn och ungdomar vars juridiska kön, tilldelade könstillhörighet och könsidentitet är samstämmiga. Alla barn och unga i Sverige skall känna sig trygga och sedda i såväl skola som i övriga samhället. För att öka möjligheter och förutsättningar behöver vi prioritera en ny lagstiftning som ger transpersoner lika förutsättningar.

Öppna Moderater står alltid bakom varje individs rätt att få leva som man själv vill. Den här rättigheten för transpersoner är idag begränsad, därför är det viktigt att en ny könstillhörighetlag kommer på plats så fort som möjlighet. Vi menar att det redan har gått för lång tid. Utredningen är klar, det finns en majoritet i riksdagen, alla förutsättningar finns på plats så vår fråga till statsministern är vad regeringen väntar på?

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Reddit