Förbundsstadgar

Stadgar för Öppna Moderater – Moderaternas HBTQ-förbund
Stadgar antagna av förbundsstämman den 16 april 2023

 

§1 Namn

 

Mom. 1:

Förbundets namn skall vara Öppna Moderater – Moderaternas hbtq-förbund

 

§2 Ändamål

 

Mom.1:

Öppna Moderater är ett nätverk till Moderata Samlingspartiet som samarbetar med Moderata Samlingspartiet och Moderata Samlingspartiets organisationer och nätverk.

 

Mom. 2:

Förbundets ändamål är att främja tanken på att alla människor, oavsett sexuell läggning och könsidentitet, skall ha lika rättigheter Förbundet skall verka för moderata värderingar samt moderat idépolitik och stå upp för moderata värderingar inom hbtq-politiken. Förbundet skall även verka för att utveckla och driva hbtq-frågor och -politik inom moderata samlingspartiet samt externt. Förbundet skall också främja nytänkande och öppenhet gentemot alla människor inom Moderata Samlingspartiet och partiets närstående organisationer för att öka förståelsen samt förbättra det interna arbetsklimatet för hbtq-individer. Förbundet skall verka för att påverka politiska beslut för homo-, bisexuellas och trans- och queerpersoners levnadsvillkor och självförverkligande.

 

§3 Organisation

 

Mom. 1:

Öppna Moderater består av medlemmar sammanslutna i distrikt, som tillsammans bildar förbundet.

 

Mom. 2:

Öppna Moderater högsta beslutande organ är förbundsstämman.

 

Mom. 3:

Distriktens geografiska verksamhetsområden fastställs av förbundsstyrelsen efter samråd med respektive distrikt.

 

Mom. 4:

Distrikt kan i de delar av normalstadgan som reglerar ett distrikts interna angelägenheter anta stadgar som avviker från den av förbundsstämman antagna normalstadgan. Distrikts stadga som avviker från normalstadgan skall anmälas till förbundsstyrelsen. Om distriktets stadga avviker från förbundets ändamål och syfte, kan ett uteslutningsärende av distriktet påbörjas. Tolkningsföreträde av stadgan ägs av förbundsstyrelsen. För uteslutning se 3 §, mom 8.

 

Mom. 5:

Förbundsstyrelsen äger rätt att påkalla sammanträde med distriktsstyrelse eller, i det fall distriktsstyrelsen upphört att fungera, med distriktsstämma. Till sammanträde med distriktsstyrelse eller dess stämma äger förbundsstyrelsen rätt att sända representant med rätt att delta i överläggningar men ej i besluten. Förbundsstyrelsen äger rätt att påfordra att sådan representant erhåller kallelse till sammanträden med nämnda organ.

 

Mom.6:

Det åligger distrikt att till förbundsstyrelsen lämna begärda uppgifter om organisation, medlemmar, ekonomi och verksamhet samt årsmötesprotokoll. Dessa handlingar ska vara förbundsstyrelsen tillhanda snarast efter ett distrikts ordinarie årsmöte, dock senast tre (3) veckor före ordinarie förbundsstämma.

 

Mom 7:

Det distrikt som ej kan sammankalla och genomföra distriktsstämma skall anses som upphört fördelning av medlemmar till närmast geografiska distrikt skall ske skyndsamt.

 

Mom 8:

I det fall ett distrikt är föremål för ett uteslutningsärende, ska förbundsstyrelsen uttala sig skriftligen om varför beslut om uteslutning skall komma att gälla. Innan Förbundsstyrelsen fattar beslut om uteslutning av distriktet skall distriktet ha rätt att uttala sig.

Uttalandet ska ske skriftligen till förbundsstyrelsen inom två (2) veckor från dess att distriktet fått avisering av kommande beslut.

 

Förbundsstyrelsen äger rätt att tolka stadgan och två tredjedelars majoritet i förbundsstyrelsen gäller för giltigt beslut. Uteslutning av distrikt kan endast företas om distriktet bryter mot de förbundets ändamål och syfte. Vid uteslutning av distrikt skall de medlemmar som önskar vara kvar i förbundet fördelas till distrikt enligt önskemål eller till närmsta geografiska distrikt. Detta skall ske skyndsamt. Därefter skall ny medlemsräkning genomföras.

 

 

§4 Medlemskap

 

Mom. 1:

Var och en som vill verka för Öppna Moderaters syften, är medlem i Moderata Samlingspartiet eller ett av Moderata Samlingspartiets nätverk och förbund samt som ställer sig bakom dessa stadgar kan vara medlem i Öppna Moderater.

 

Mom. 2:

Medlemskap erhålls genom inträde i distrikt. Medlem kan närhelst medlemmen så önskar flytta sitt medlemskap till annat distrikt, eller välja att avsluta sitt medlemskap. Oavhängigt vad som ovan stadgas gäller dock att medlem endast äger rösträtt på en ordinarie distriktsstämma per år. Ombud till förbundsstämman måste vara medlem i det distrikt som denne representerar.

 

Mom. 3:

Till hedersordförande eller hedersledamot i förbundet kan utses person som i särskilt hög grad gagnat förbundets syften och främjat dess idéer. Valet beslutas av den ordinarie förbundsstämman på förslag av förbundsstyrelsen. Hedersordförande och hedersledamöter inbjuds till förbundsstämman och har därvid rätt att delta med yttranderätt men utan förslags- eller rösträtt.

 

Mom. 4:

Medlem som verkar aktivt för annan politisk organisation vars verksamhet ej är förenlig med Öppna Moderaters mål, vägrar ställa sig bakom Öppna Moderaters stadgar eller på annat sätt genom sitt handlande skadar förbundets syften kan, sedan vederbörande beretts tillfälle att skriftligen yttra sig, uteslutas av förbundsstyrelsen. För uteslutning erfordras minst två tredjedelar av förbundsstyrelsens samtliga röster. Utesluten medlem kan beviljas återinträde endast av förbundsstyrelsen. För sådant beslut erfordras minst två tredjedelar av förbundsstyrelsens samtliga röster.

 

Mom. 5

Om medlem vill avsäga sig medlemskap skall medlemmen anmäla detta till förbundsstyrelsen och utträde skall verkställas skyndsamt. I det distrikt som medlemmen tillhört skall ny medlemsräkning göras och fastställas per den sista december. Betald medlemsavgift återbetalas ej.

 

§5 Medlemsavgift

 

Mom. 1:

Medlemsavgift kan uttas av förbundet. Distrikt äger inte rätt att ta ut medlemsavgift utöver den av förbundsstämman beslutade avgiften till förbundet.

 

Mom. 2:

Förbundsstämman fastställer medlemsavgift som skall erläggas till förbundet per medlem för kalenderåret efter förbundsstämman. Medlemsavgift för ny medlem som betalas från och med 1 september gäller även för påföljande kalenderår.

 

Mom. 3:

Medlem, som flyttar sitt medlemskap till annat distrikt kan ingå där utan att erlägga ny kompletterande medlemsavgift för löpande kalenderår.

 

§6 Förbundsstämman

 

Mom. 1:

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman

 

Mom. 2:

Ordinarie förbundsstämma hålls vartannat år, samma år som parti- och arbetsstämma. Stämman skall avhållas före april månads utgång.

 

Mom. 3:

Extra förbundsstämma hålls då förbundsstyrelsen så finner erforderligt, då det skriftligen begärs av minst en tredjedel av medlemmarna eller då förbundets revisorer så påkallar.

 

Mom. 4:

Kallelse till ordinarie förbundsstämma utfärdas av förbundsstyrelsen senast tre (3) veckor före stämman. Kallelse till extra förbundsstämma skall jämte förslag till föredragningslista vara distrikten tillhanda senast en vecka före stämman.

 

Mom. 5:

Förbundsstämman består av 47 av distrikten valda ombud samt förbundsstyrelsens ledamöter. Varje distrikt tillförsäkras minst ett ombud. Distriktens ombud väljs av respektive distriktsstämma.

 

Antalet ombud som respektive distrikt har att utse till förbundsstämman grundar sig på antalet betalande medlemmar i distriktet per den 31 december året innan förbundsstämman.

 

Fördelningen av ombuden sker enligt uddatalsmetoden. För att tillförsäkra att alla distrikt får ett ombud, fördelas de distrikt som ej kan bära eget mandat, från det sist fördelade ombuden genom uddatalsmetoden.

 

Det åligger förbundsstyrelsen att snarast efter varje årsskifte meddela distrikten hur många ombud de skall välja förbundsstämman.

 

Protokollsutdrag, som visar vilka som utsetts till ombud, skall vara förbundet tillhanda senast en vecka före stämman. Distrikt äger endast att som ombud utse medlemmar i det egna distriktet. Den som av distrikt utses som ombud skall ha varit medlem i Öppna Moderater i minst två (2) veckor innan stämman. Distrikt som inte uppfyller kraven att till förbundsstyrelsen lämna begärda uppgifter om organisation, medlemmar, ekonomi och verksamhet kan av förbundsstyrelsen nekas representationsrätt vid förbundsstämma.

 

Varje enskild medlem i förbundet äger rätt att, efter anmälan, på egen bekostnad, närvara vid förbundsstämma och delta i överläggningar utan yttrande- förslags- eller rösträtt. I det fall att medlemmar ej kan verka som valt ombud för ett aktivt distrikt äger det valda ombudet/-en rätt att delta i överläggning men ej i beslut.

 

Mom. 6:

All omröstning vid förbundsstämman sker öppet, dock skall votering i personvalsfrågor vara sluten. Utgången av omröstningen bestäms genom enkel majoritet, utom vid omröstningar i stadgefrågor och vid förbundets upplösning. Vid lika röstetal avgör sittande mötesordförande omröstningen. Vid personval, där fler än två kandidater deltar och om två eller flera kandidater erhållit lika röstetal samt om endast en kan bli vald, går frågan vidare till enskild omröstning mellan de kandidater som erhållit lika röstetal. Om lika röstetal erhålls i enskild omröstning av samtliga kvarvarande kandidater skall dock lotten avgöra. Ledamot av förbundsstyrelsen äger ej rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet för denna, eller i val av revisorer

 

Röstning får ej ske genom ombud eller fullmakt.

 

Mom. 7:

Rätt att väcka förslag till förbundsstämman tillkommer förbundsstyrelsen, distriktsstämma samt varje enskild medlem i förbundet.

 

Mom. 8:

Motion till förbundsstämman skall ha inkommit till förbundsstyrelsen senast tre (3) veckor innan stämmans genomförande. Förslag avsett att behandlas av extra förbundsstämma skall vara förbundsstyrelsen tillhanda inom tid som förbundsstyrelsen beslutat med hänsyn till kallelsetidens längd. Denna tid skall anges i kallelsen.

 

Mom. 9:

Det åligger förbundsstyrelsen att till förbundsstämman framlägga förslag till arbetsordning och föredragningslista. Vid ordinarie förbundsstämma skall därvid följande ärenden behandlas;

 • Val av ordförande och vice ordförande att leda stämmans förhandlingar
 • Anmälan av förbundsstyrelsens val av sekreterare för stämman
 • Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, för stämman
 • Fastställande av röstlängd för stämman
 • Fastställande av föredragningslista
 • Fastställande av procedurregler för stämman
 • Godkännande av stämmans stadgeenliga utlysning
 • Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 • Propositioner
 • Motioner
 • Fastställande av eventuell kompletterande medlemsavgift för nästkommandetvå kalenderår
 • Val av förbundsordförande
 • Val av minst en vice förbundsordförande. I de fall det utses två vice ordf. utses dessa med inbördes ordning.
 • Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 • Val av ledamöter i
 • Val av två revisorer och suppleanter för dessa
 • Val av valberedning
 • Övriga ärenden

 

Mom. 10:

Ärenden under punkten Övriga ärenden kan endast tas upp till diskussion, men inte till beslut.

 

Mom. 11:

Förekommande val vid förbundsstämman bereds av en valberedning bestående av en sammankallande ledamot och minst två övriga ledamöter. Valberedningens förslag till personval skall utsändas i stämmohandlingarna, eller som separat handling senast en (1) vecka innan ordinarie förbundsstämman, till de valda ombuden.

 

§7 Förbundsråd

 

Mom. 1:

Förbundsrådet består av förbundsstyrelsens ledamöter samt ordförandena, eller som ersättare annan företrädare, för distrikt i förbundet. Förbundsstyrelsen får inbjuda även andra personer att närvara och yttra sig i förbundsrådet.

 

Förbundsordföranden är ordförande i förbundsrådet. Partiets och förbundets revisorer äger närvaro och yttranderätt.

 

Mom. 2:

Endast förbundsstyrelsens ledamöter samt ordförandena, eller som ersättare annan företrädare, för distrikt i förbundet har rösträtt vid beslut som tas under förbundsråd.

 

Mom. 3:

I det fall fyllnadsval till förbundsstyrelsen behöver göras under året mellan två förbundsstämmor kan förbundsrådet utföra detta val.

 

Mom. 4:

Förbundsrådet inkallas av förbundsordförande, förbundsstyrelsen eller då minst en tredjedel av antalet distrikt begär detta. Förbundsrådet skall dock inkallas minst en gång per år förutom det år då ordinarie förbundsstämma hålls.

 

Mom. 5:

Under år då förbundsstämma inte hålls skall förbundsstyrelsen lämna rådet redogörelse för förbundets verksamhet, förvaltning och ekonomi.

 

§8 Förbundsstyrelse

 

Mom. 1:

Förbundsstyrelsen handhar förbundets ledning och verkställighet. Förbundsstyrelsen är ansvarig inför förbundsstämman.

 

Mom. 2:

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande och minst en, högst två vice förbundsordföranden samt ytterligare minst tre och högst åtta ledamöter alla valda av förbundsstämman.

 

Förbundsstyrelsen skall bestå av ett udda antal ledamöter, presidiet inkluderat.

 

Mom. 3:

Förbundsstyrelsen har att inom sig utse sekreterare, kassör samt övriga funktionärer.

 

Mom. 4:

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Förbundsordförande äger utslagsröst vid lika antal röster.

 

Mom. 5:

Det åligger förbundsstyrelsen att leda förbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgar, samt att;

 • Bedriva upplysning och information
 • Vidta de åtgärder som erfordras i enskilda sakfrågor
 • Handha förbundets ekonomi på sätt som gagnar förbundets ändamål
 • Till förbundsstämman avge verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
 • Utse de utskott, kommittéer och funktionärer som föranleds av förbundets verksamhet och involvera distrikten i verksamheten
 • Samla distrikten till träffar eller överläggningar mellan stämmor
 • Verkställa av förbundsstämman fattade beslut
 • Ansvara för och säkerställa tillförlitligheten i medlemsförteckningen
 • Bistå distrikten i deras arbete
 • Verka för att nya distrikt bildas där sådana saknas
 • Företräda förbundet i dess samarbete med Moderata Samlingspartiet, nätverk och andra

Mom. 6:

Förbundsstyrelsen kan utse ett arbetsutskott som på förbundsstyrelsens ansvar fullgör av styrelsen anförtrodda uppgifter samt avgöra sådana brådskande ärenden som ej kan anstå till styrelsens sammanträde. Arbetsutskottets beslut skall anmälas på kommande förbundsstyrelsesammanträde.

 

Mom. 7:

Förbundsstyrelsen har inom sig rätt att besluta och tillse all förbundsmässig representation i de inompolitiska grupperingar i Moderata Samlingspartiet samt dess tillhörande nätverk.

 

§9 Räkenskaper och revision

 

Mom. 1:

Förbundets räkenskaper avslutas per kalenderår.

 

Mom. 2:

Räkenskaper, resultat- och balansräkning, samt övriga handlingar som rör förvaltningen skall av förbundsstyrelsen överlämnas till revisorerna senast tre veckor före ordinarie förbundsstämma. Granskningen skall vara avslutad och revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet överlämnad till förbundsstyrelsen senast en vecka före stämman.

 

§10 Stadgar och Stadgeändring

 

Mom. 1:

Beslut om ändringar av förbundets stadgar kan endast fattas av ordinarie förbundsstämma. Vid ett sådant beslut erfordras två tredjedelars majoritet.

 

Mom. 2:

Förbundsstyrelsen äger att tolka stadgarna. Om så är möjligt ska samråd ske med verksamhetsrevisorerna. Vid tolkning av stadgarna ska förarbeten i form av propositioner antagna på förbunds och arbetsstämmor samt tidigare tolkningar särskilt beaktas.

Beslutade tolkningar ska dokumenteras av förbundsstyrelsen och fogas som bilaga till dessa stadgar.

 

Mom. 3:

Förbundets stadgar skall anmälas till Moderata Samlingspartiets partistyrelse.

 

§11 Upplösning

 

För beslut om förbundets upplösande erfordras två tredjedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor. Förbundets ekonomiska tillgodohavanden skall enligt beslut vid andra stämman överlåtas till Moderata Samlingspartiet för ändamål i enlighet med dessa stadgar. Förbundets arkiv skall tillställas Riksarkivet.

 

Normalstadga för distrikt i Öppna Moderater

 

§1 Ändamål

 

Öppna Moderaters ändamål är att främja tanken på att alla
människor, oavsett sexuell läggning och könsidentitet, skall ha lika
rättigheter. Öppna Moderater skall verka för moderata värderingar samt moderat
idépolitik och stå upp för moderata värderingar inom hbtq-politiken. Öppna
Moderater skall även verka för att utveckla och driva hbtq-frågor och -politik
inom moderata samlingspartiet samt externt. Öppna Moderater skall också främja
nytänkande och öppenhet gentemot alla människor inom Moderata Samlingspartiet
och partiets närstående organisationer för att öka förståelsen samt förbättra
det interna arbetsklimatet för hbtq-individer. Öppna Moderater skall verka för
att påverka politiska beslut för homo-, bisexuellas och trans- och
queerpersoners levnadsvillkor och
självförverkligande.

 

§2 Organisation

 

Mom. 1:

Förbundet Öppna Moderater är ett organisatoriskt
självständigt förbund, tillika nätverk inom Moderata Samlingspartiet. Förbundet
består av medlemmar sammanslutna i distrikt, som tillsammans bildar förbundet.

 

Mom. 2:

Distriktens högst beslutande organ är distriktsstämman.

 

Mom. 3:

Distriktens geografiska verksamhetsområden omfattar normalt
ett eller flera län och fastställs av förbundsstyrelsen efter samråd med
respektive distrikt.

 

Mom. 4:

Distrikt kan i de delar av normalstadgan som reglerar ett
distrikts interna angelägenheter anta
stadgar som avviker från den av förbundsstämman
antagen normalstadgan. Stadga som avviker från normalstadgan skall anmälas till
förbundsstyrelsen.

 

Mom. 5:

Förbundsstyrelsen äger rätt att påkalla sammanträde med
distriktsstyrelse eller, då denna upphört att fungera, med distriktsstämma.
Till sammanträde med distriktsstyrelse eller dess stämma äger förbundsstyrelsen
rätt att sända representant med rätt
att delta i överläggningar men ej i besluten. Förbundsstyrelsen äger rätt att
påfordra att sådan representant erhåller kallelse till sammanträden med nämnda
organ.

 

Mom.6:

Distrikt åläggs att till förbundsstyrelsen lämna begärda
uppgifter om organisation, medlemmar, ekonomi och verksamhet.

 

§3 Medlemskap

 

Mom. 1:

Var och en som vill verka för Öppna Moderaters syften, är
medlem i Moderata Samlingspartiet eller ett av Moderata Samlingspartiets nätverk
och förbund samt som ställer sig bakom dessa stadgar kan vara medlem i Öppna
Moderater.

 

Mom. 2:

Medlemskap erhålls genom inträde i distrikt, och efter betalning
av den, förbundsstämman beslutade, medlemsavgiften. Medlem kan närhelst
medlemmen så önskar flytta sitt medlemskap till annat distrikt.

 

Oavhängigt vad som ovan stadgas gäller dock att medlem
endast äger rösträtt på ett distrikts ordinarie stämma per år.

Mom. 3:

För att väljas till/inneha ett förtroendeuppdrag inom
förbundet krävs att personen är medlem, undantaget auktoriserad/godkänd revisor
eller motsvarande.

 

Mom. 4:

Till hedersordförande eller hedersledamot i distrikt kan
utses person som i särskilt hög grad gagnat distriktets syften och främjat dess
idéer. Valet förrättas av ordinarie distriktsstämma på förslag av
distriktsstyrelsen. Hedersordförande och hedersledamöter inbjuds till
distriktsstämman och har därvid rätt att delta i överläggningar men ej i
besluten.

 

Mom. 5:

Medlem som är ansluten i och/eller aktivt arbetar för annan
politisk organisation vars verksamhet ej är förenlig med Öppna Moderaters mål,
vägrar ställa sig bakom Öppna Moderaters stadgar eller på annat sätt genom sitt
handlande skadar förbundets syften kan, sedan vederbörande beretts tillfälle
att skriftligen yttra sig, uteslutas av förbundsstyrelsen. Tills dess att
ärendet avgjorts av förbundsstyrelsen saknar medlemmen rösträtt och möjligheten
att utöva sina förtroendeuppdrag i förbundet. För uteslutning erfordras minst
två tredjedelar av förbundsstyrelsens samtliga röster. Utesluten medlem kan
beviljas återinträde endast av förbundsstyrelsen. För sådant beslut erfordras
minst två tredjedelar av förbundsstyrelsens samtliga röster.

 

Mom 6:

Medlem i Öppna Moderater kan när som avsäga sig sitt
medlemskap, se §4 mom 5 i förbundsstadgan.

 

§4 Medlemsavgift

 

Mom. 1:

Medlemsavgift kan uttas av förbundet. Distrikt äger inte
rätt att ta ut medlemsavgift utöver den av förbundsstämman beslutade avgiften
till förbundet.

 

Mom. 2:

Förbundsstämman fastställer eventuell medlemsavgift som
skall erläggas till förbundet per medlem för kalenderåret efter
förbundsstämman. Medlemsavgift för ny medlem som betalas från och med 1
september gäller även för påföljande kalenderår. Den som inte betalat medlemsavgift föregående kalenderår räknas som ny medlem.

 

Mom. 3:

Medlem, som flyttar sitt medlemskap till annat distrikts
verksamhetsområde, kan ingå där utan att erlägga ny kompletterande
medlemsavgift för löpande kalenderår.

 

§5 Distriktsstämma

 

Mom. 1:

Distriktets högsta beslutande
organ är distriktsstämman.

 

Mom. 2:

Ordinarie distriktsstämma hålls varje kalenderår. Distriktsstämman skall avhållas före mars
månads utgång. Förbundsstyrelsen kan bevilja dispens från tidsgränsen.

 

Mom. 3:

Extra distriktsstämma hålls då distriktsstyrelsen så finner
erforderligt, då det skriftligen begärs av minst en tredjedel av distriktets
medlemmar eller då distriktets revisorer så påkallar.

 

Mom. 4:

Kallelse till ordinarie distriktsstämma utfärdas av
distriktsstyrelsen senast två (2) veckor före stämman. Kallelse till extra
distriktsstämma skall jämte förslag till föredragningslista gå ut senast en
vecka före stämman.

 

Mom. 5:

Vid distriktsstämma äger samtliga distriktets medlemmar rösträtt.

Distriktsstyrelsen äger emellertid rätt att föreskriva att
medlem genom anmälan till distriktet skall registrera sig som deltagare vid
stämman för att kunna utnyttja sin rösträtt. Sådan föreskrift skall meddelas i
kallelsen till stämman och registrering skall kunna ske från den tidpunkt då
sådant meddelande lämnas och minst till och med en (1) vecka innan, eller vid extra stämma tre (3) dagar före,
stämman. Den senaste tidpunkten vid
vilken registrering kan ske skall framgå av kallelsen till stämman.

 

Medlem som flyttar sitt medlemskap mellan distrikt under
stämmoperioden äger dock endast
rösträtt på ett distrikts ordinarie stämma per verksamhetsår. Medlem som
flyttar sitt medlemskap äger själv
att avgöra på vilken distriktsstämma denne vill
utnyttja sin rösträtt. Medlem i annat distrikt har närvaro- men ej
beslutanderätt vid distriktsstämma.

 

Mom. 6:

All omröstning vid distriktsstämman sker öppet, dock skall
votering i personvalsfrågor vara sluten. Utgången av omröstningen bestäms genom
enkel majoritet med undantag för stadgeändringar, se §8, mom. 1. Vid lika
röstetal avgör sittande mötesordförande omröstningen. Vid personval där fler än
två kandidater deltar och om, två eller flera kandidater erhållit lika röstetal
samt endast en kan bli vald, går frågan vidare till enskild omröstning mellan
de kandidater som erhållit lika röstetal. Om lika röstetal erhålls i enskild
omröstning av samtliga kvarvarande kandidater skall dock lotten avgöra.

Ledamot av distriktsstyrelsen äger ej delta i beslut om ansvarsfrihet för denna, eller
i val av revisorer.

 

Röstning får ej ske genom ombud eller fullmakt.

 

Mom. 7:

Rätt att väcka förslag
till distriktsstämma tillkommer distriktsstyrelsen, samt varje

enskild medlem i distriktet.

 

Mom. 8:

Motion som skall behandlas vid distriktsstämman skall vara
distriktsstyrelsen tillhanda senast en (1) vecka före stämman. Förslag avsett
att behandlas av extra distriktsstämma skall vara distriktsstyrelsen tillhanda
inom tid som distriktsstyrelsen bestämmer med hänsyn till kallelsetidens längd.
Denna tid skall anges i kallelsen till extra distriktsstämma.

 

Mom. 9:

Det åligger distriktsstyrelsen att till distriktsstämman
framlägga förslag till föredragningslista. Vid ordinarie distriktsstämma skall
därvid följande ärenden förekomma

 • Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar
 • Val av sekreterare att föra stämmans
  protokoll
 • Val av en justeringsperson, jämte rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslista
 • Fastställande av procedurregler
 • Godkännande av distriktsstämmans stadgeenliga utlysning
 • Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av stadga
 • Propositioner
 • Motioner
 • Val av distriktsordförande
 • Val av minst en vice distriktsordförande
 • Fastställande av antalet ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen
 • Val av ledamöter och i förekommande fall ersättare i styrelsen
 • Val av minst en revisor och suppleant
 • Val av ombud till Öppna Moderaters förbundsstämma (se §6 mom. 5 i förbundsstadgan)
 • Val av valberedning
 • Övriga ärenden

 

Mom. 10:

Ärenden under punkten Övriga ärenden kan endast tas upp till
diskussion, men inte till beslut.

 

Mom. 11:

Förekommande val vid distriktsstämman bereds av en
valberedning bestående av en sammankallande ledamot och minst en övrig ledamot.

 

§6 Distriktsstyrelse

 

Mom. 1:

Distriktsstyrelsen handhar distriktets ledning och
verkställighet. Distriktsstyrelsen är ansvarig inför distriktsstämman.

 

Mom. 2:

Distriktsstyrelsen består av ordförande och minst en, högst
två vice, ordföranden samt ytterligare minst två ledamöter, alla valda av
distriktsstämman. Till styrelsen kan även utses ersättare.

 

Mom. 3:

Distriktsstyrelsen har att inom sig utse
sekreterare, kassör samt övriga funktionärer.

 

Mom. 4:

Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet
ledamöter, dock minst tre är närvarande.

 

Mom. 5:

Det åligger distriktsstyrelsen att leda distriktets
verksamhet i enlighet med dessa stadgar, och av distriktsstämmans fattade
beslut, samt att:

 • Bedriva upplysning och information
 • Vidta de åtgärder som erfordras i enskilda sakfrågor
 • Verka för rekrytering av nya medlemmar
 • Handha distriktets ekonomi på sätt som gagnar distriktets ändamål
 • Till distriktsstämman avge verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning Utse de utskott, kommittéer och funktionärer som föranleds av distriktets verksamhet
 • Verkställa av distriktsstämman fattade beslut
 • Samverka med förbundet
 • Företräda distriktet i dess samarbete med Moderata Samlingspartiet och andra organisationer

 

 

§7 Räkenskaper
och revision

 

Mom. 1:

Distriktets räkenskaper avslutas per kalenderår.

 

Mom. 2:

Räkenskaper, resultat- och balansräkning, samt övriga
handlingar som rör förvaltningen skall av distriktsstyrelsen överlämnas till
revisorn senast två (2) veckor före ordinarie distriktsstämma. Granskningen
skall vara avslutad och revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av
ansvarsfrihet överlämnad till distriktsstyrelsen senast en vecka före distriktsstämman.

 

Mom. 3:

Distrikt som inte uppfyller kraven att till förbundsstyrelsen lämna begärda uppgifter

om organisation, ekonomi och verksamhet kan av
förbundsstyrelsen nekas representationsrätt vid
förbundsstämma och förbundsråd.

 

§8 Stadgar och Stadgeändring

 

Mom1:

För distrikt gäller de av förbundsstämman fastställda
normalstadgarna om distriktet inte antagit egna stadgar som avviker från
normalstadgan. Avvikelser mot normalstadga skall avse ett distrikts interna
angelägenheter. Beslut om ändringar av distriktets stadgar kan endast fattas av
ordinarie stämma. Vid ett sådant beslut erfordras två tredjedelars majoritet.

 

Vid antagande av ny förbundsstadga tillika revideringar och
tillägg i gällande stadga samt normalstadga för distrikten, skall distriktet
vid nästa ordinarie distriktsstämma anmäla den nya stadgan eller anta en egen
stadga.

 

Mom: 2:

Vid bildande av distrikt respektive efter att
förbundsstämman beslutat om ändring av normalstadgan, fattar distriktsstämma
beslut om att godkänna anmälan av normalstadgan, alternativt att anta egna
stadgar som avviker från normalstadgan.

 

Mom 3:

Stadga som avviker från normalstadgan skall anmälas till
förbundsstyrelsen innan den kan äga giltighet.

 

§9 Upplösning

 

För beslut om distrikts upplösande erfordras två tredjedels
majoritet vid ordinarie distriktsstämma. Distriktets ekonomiska
tillgodohavanden skall överlåtas till förbundsstyrelsen. Distriktets arkiv
skall tillställas förbundsstyrelsen.

 

Medlemmar i ett upplöst distrikt hanteras i enlighet med
förbundets stadga §3, mom 7.