Förbundsstadgar

Stadgar för Öppna Moderater – Moderaternas HBT-förbund
Stadgar antagna av förbundsstämman den 21 november 2020

Giltiga från och med 2021-01-01

§1 Namn
Mom. 1:
Förbundets namn skall vara Öppna Moderater – Moderaternas hbtq-förbund

§2 Ändamål
Mom.1:
Öppna Moderater är ett fristående ideellt förbund som samarbetar med Moderata Samlingspartiet och Moderata Samlingspartiets organisationer.

Mom. 2:
Förbundets ändamål är att främja tanken på att alla människor oavsett sexuell läggning och könsidentitet skall ha lika rättigheter. Förbundet skall främja de moderata grundvärderingarna, vara en kraft för tolerans, nytänkande och öppenhet gentemot alla människor oavsett sexuell läggning i Moderata Samlingspartiet och partiets närstående organisationer för att öka förståelsen och förbättra det interna arbetsklimatet för homo-, bisexuella och trans- och queerpersoner samt arbeta för att påverka politiska beslut om homo-, bisexuellas och trans- och queerpersoners levnadsvillkor.

§3 Organisation
Mom. 1:
Öppna Moderater består av medlemmar sammanslutna i distrikt, som tillsammans bildar förbundet.

Mom. 2:
Öppna Moderater högsta beslutande organ är förbundsstämman.

Mom. 3:
Distriktens geografiska verksamhetsområden fastställs av förbundsstyrelsen efter samråd med respektive distrikt.

Mom. 4:
Distrikt kan i de delar av normalstadgan som reglerar ett distrikts interna angelägenheter anta stadgar som avviker från den av förbundsstämman antagna normalstadgan. Distrikts stadga som avviker från normalstadgan ska godkännas av förbundsstyrelsen innan den kan äga giltighet.

Mom. 5:
Förbundsstyrelsen äger rätt att påkalla sammanträde med distriktsstyrelse eller då denna upphört att fungera med distriktsstämma. Till sammanträde med distriktsstyrelse eller dess stämma äger förbundsstyrelsen rätt att sända representant med rätt att delta i överläggningar men ej i besluten. Förbundsstyrelsen äger rätt att påfordra att sådan represen­tant erhåller kallelse till sammanträden med nämnda organ.

Mom.6:
Distrikt åligger att till förbundsstyrelsen lämna begärda uppgifter om organisation, medlemmar, eko­nomi och verksamhet.

§4 Medlemskap
Mom. 1:
Var och en som vill verka för Öppna Moderaters syften, är medlem i Moderata Samlingspartiet eller ett av Moderata Samlingspartiets förbund och som ställer sig dessa stadgar till efterrättelse kan vara medlem i Öppna Moderater.

Mom. 2:
Medlemskap erhålls normalt genom inträde i distrikt, eller till förbundet direkt. Medlem kan närhelst han eller hon så önskar flytta sitt medlemskap till annat distrikt. Oavhängigt vad som ovan stadgas gäller dock att medlem endast äger rösträtt på ett distrikts stämmor per år.

Mom. 3:
Till hedersordförande eller hedersledamot i förbundet kan utses person som i särskilt hög grad gagnat förbundets syften och främjat dess idéer. Valet förrättas av den ordinarie förbundsstämman på förslag av förbundsstyrelsen. Hedersordförande och hedersledamöter inbjuds till förbundsstämman och har därvid rätt att delta i överläggningar men ej i besluten.

Mom. 4:
Medlem som verkar aktivt för annan politisk organisation vars verksamhet ej är förenlig med Öppna Moderaters mål, vägrar ställa sig Öppna Moderaters stadgar till efterrättelse eller på annat sätt genom sitt handlande skadar förbundets syften kan, sedan vederbörande beretts tillfälle att skriftligen yttra sig, uteslutas av förbundsstyrelsen. För uteslutning erfordras minst två tredjedelar av förbundsstyrelsens samtliga röster. Utesluten medlem kan beviljas återinträde endast av förbundsstyrelsen. För sådant beslut erfordras minst två tredjedelar av förbundsstyrelsens samtliga röster.

§5 Medlemsavgift
Mom. 1:
Medlemsavgift kan uttas av förbundet. Distrikt äger inte rätt att ta ut medlemsavgift utöver den av förbundsstämman beslutade avgiften till förbundet.

Mom. 2:
Förbundsstämman fastställer eventuell medlemsavgift som skall erläggas till förbundet per medlem för kalenderåret efter förbundsstämman. Medlemsavgift för ny medlem som betalas från och med 1 september gäller även för påföljande kalenderår. Den som inte betalat medlemsavgift föregående kalenderår räknas som ny medlem.

Mom. 3:
Medlem, som flyttar sitt medlemskap till annat distrikts verksamhetsområde, kan ingå där utan att erlägga ny kompletterande medlemsavgift för löpande kalenderår.

§6 Förbundsstämman
Mom. 1:
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman

Mom. 2:
Ordinarie förbundsstämma hålls vartannat kalenderår, samma år som partistämma och arbetsstämma. Stämman skall avhållas före april månads utgång.

Mom. 3:
Extra förbundsstämma hålls då förbundsstyrelsen så finner erforderligt, då det skriftligen begärs av minst 1/3 av medlemmarna eller då förbundets revisorer så påkallar.

Mom. 4:
Kallelse till ordinarie förbundsstämma utfärdas av förbundsstyrelsen senast tre veckor före stämman. Kallelse till extra förbundsstämma skall jämte förslag till föredragningslista gå ut senast en vecka före stämman.

Mom. 5:
Förbundsstämman består av 40 av distrikten valda ombud samt förbundsstyrelsens ledamöter. Fördelningen av ombuden mellan distrikt ska ske proportionellt. Varje distrikt tillförsäkras minst ett ombud. Distriktens ombud väljs av respektive distriktsstämma.

Medlemmar som är direktanslutna till förbundet är inte grund för ombud. Antalet ombud som respektive distrikt har att utse till förbundsstämman grundar sig på antalet betalande medlemmar i distriktet den 31 december året innan förbundsstämman.

Antal direktanslutna medlemmar och antalet medlemmar i vilande distrikt subtraheras från det totala medlemsantalet och då erhålls ett korrigerat medlemsantal, som utgör medlemsbasen i beräkningarna. Den proportionerliga andelen beräknas enligt följande:

Den första fördelningen av mandat sker genom fördelning av de mandat som vinns av egen kraft, d v s de heltal som fås i ”proportionerlig fördelning”, men endast för de distrikt som har fler än 20 medlemmar. I den andra fördelningen säkerställs att alla distrikt har minst 1 mandat (”garantimandat”), och detta garantimandat ges således till alla distrikt med färre än 20 medlemmar. I den tredje fördelningen ska resterande mandat (upp till 40) fördelas bland de distrikt som har fler än 20 medlemmar. Då får det distrikt som ligger närmast utifrån den proportionerliga beräkningen, d.v.s. har högst decimaltal, ett ytterligare mandat. Nästa mandat att fördela ges till det distrikt som har näst högst decimaltal o.s.v. Totalt 40 mandat har då fördelats utifrån grundprincipen proportionalitet och säkerställande av att alla distrikt har minst 1 mandat.

Skulle det vara så att det vid fördelningen av sista mandatet står mellan två eller flera distrikt som har lika medlemsantal och därmed exakt samma decimaltal får lotten avgöra.

Det åligger förbundsstyrelsen att snarast efter varje årsskifte meddela distrikten hur många ombud de ska välja.

Protokollsutdrag, som visar vilka som utsetts till ombud, ska vara förbundet tillhanda senast en vecka före stämman. Distrikt äger endast att som ombud utse medlemmar i det egna distriktet. Den som av distrikt utses som ombud ska ha varit medlem i Öppna Moderater i minst två (2) veckor innan stämman. Distrikt som inte uppfyller kraven att till förbundsstyrelsen lämna begärda uppgifter om organisation, medlemmar, ekonomi och verksamhet kan av förbundsstyrelsen nekas representationsrätt vid förbundsstämma.

Varje enskild medlem i förbundet äger rätt att efter anmälan närvara vid förbundsstämma och delta i överläggningar men ej i besluten.

Mom. 6:
All omröstning vid förbundsstämman sker öppet, dock skall votering i personvalsfrågor vara sluten. Utgången av omröstningen bestäms genom enkel majoritet, utom vid omröstningar i stadgefrågor och vid förbundets upplösning. Vid lika röstetal avgör sittande mötesordförande omröstningen. Vid personval där fler än två kandidater ställt upp i omröstning, två eller flera kandidater erhållit lika röstetal och endast en kan bli vald, går frågan vidare till enskild omröstning mellan de kandidater som erhållit lika röstetal. Om lika röstetal erhålls i enskild omröstning av samtliga kvarva­rande kandidater skall dock lotten avgöra. Ledamot av förbundsstyrelsen äger ej delta i beslut om ansvarsfrihet för denna, eller i val av revisorer.
Röstning får ej ske genom ombud eller fullmakt.

Mom. 7:
Rätt att väcka förslag till förbundsstämman tillkommer förbundsstyrelsen, distriktsstämma samt varje enskild medlem i förbundet.

Mom. 8:
Förslag som skall behandlas vid förbundsstämman skall inges till förbundsstyrelsen senast två veckor före förbundsstämman. Förslag avsett att behandlas av extra förbundsstämma skall vara förbundsstyrelsen tillhanda inom tid som förbundsstyrelsen bestämmer med hänsyn till kallelsetidens längd. Denna tid skall anges i kallelsen till extra förbundsstämma.

Mom. 9:
Det åligger förbundsstyrelsen att till förbundsstämman framlägga förslag till arbetsordning och föredragningslista. Vid ordinarie förbundsstämma skall därvid följande ärenden förekomma
– Val av ordförande och vice ordförande att leda stämmans förhandlingar
– Val av sekreterare att föra stämmans protokoll
– Val av två justeringsmän, jämte rösträknare
– Fastställande av röstlängd
– Fastställande av procedurregler för stämman
– Godkännande av stämmans stadgeenliga utlysning
– Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
– Revisorernas berättelse
– Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
– Propositioner
– Motioner
– Fastställande av eventuell kompletterande medlemsavgift för nästkommande två kalenderår
– Val av förbundsordförande
– Val av minst en vice förbundsordförande. I de fall det utses två vice ordf. utses dessa med inbördes ordning.
– Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
– Val av ledamöter i styrelsen.
– Val av två revisorer och suppleanter för dessa
– Val av valberedning
– Övriga ärenden

Mom. 10:
Under punkten övriga ärenden äger förbundsstämman ej rätt att fatta beslut av ekonomisk natur.

Mom. 11:
Förekommande val vid förbundsstämman bereds av en valberedning bestående av en sammankallande ledamot och minst två övriga ledamöter.

§7 Förbundsråd
Mom. 1:
Förbundsrådet består av förbundsstyrelsens ledamöter samt ordförandena, eller som ersättare annan företrädare, för distrikt i förbundet. Förbundsstyrelsen får inbjuda även andra personer att närvara och yttra sig i förbundsrådet. Förbundsordföranden är ordförande i förbundsrådet.

Mom. 2:
Endast förbundsstyrelsens ledamöter samt ordförandena, eller som ersättare annan företrädare, för distrikt i förbundet har rösträtt vid beslut som tas under förbundsråd.

Mom. 3:
I det fall fyllnadsval till förbundsstyrelsen behöver göras under året mellan två förbundsstämmor kan förbundsrådet utföra detta val.

§8 Förbundsstyrelse
Mom. 1:
Förbundsstyrelsen handhar förbundets ledning och är, då förbundsstämman ej är samlad, förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen är ansvarig inför förbundsstämman.

Mom. 2:
Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande och minst en, högst två vice förbundsordföranden samt ytterligare minst tre ledamöter, alla valda av förbundsstämman.

Mom. 3:
Förbundsstyrelsen har att inom sig utse sekreterare, kassör samt övriga funktionärer.

Mom. 4:
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter, dock minst tre är närvarande.

Mom. 5:
Det åligger förbundsstyrelsen att leda förbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgar, samt att:
– Bedriva upplysning och information
– Vidta de åtgärder som erfordras i enskilda sakfrågor
– Verka för rekrytering av nya medlemmar
– Handha förbundets ekonomi på sätt som gagnar förbundets ändamål
– Till förbundsstämman avge verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
– Utse de utskott, kommittéer och funktionärer som föranleds av förbundets verksamhet och involvera distrikten i verksamheten
– Samla distrikten till träffar eller överläggningar mellan stämmor
– Verkställa av förbundsstämman fattade beslut
– Ansvara för och säkerställa tillförlitligheten i medlemsförteckningen
– Bistå distrikten i deras arbete
– Verka för att nya distrikt bildas där sådana saknas
– Företräda förbundet i dess samarbete med Moderata Samlingspartiet och andra organisationer.

Mom. 6
Förbundsstyrelsen kan utse ett arbetsutskott som på förbundsstyrelsens ansvar fullgör av styrelsen anförtrodda uppgifter samt avgöra sådana brådskande ärenden som ej kan anstå till styrelsens sammanträde. Arbetsutskottets beslut ska anmälas på kommande förbundsstyrelsesammanträde.

§9 Räkenskaper och revision
Mom. 1:
Förbundets räkenskaper avslutas per kalenderår.

Mom. 2:
Räkenskaper, resultat- och balansräkning, samt övriga handlingar som rör förvaltningen ska av förbundsstyrelsen överlämnas till revisorerna senast tre veckor före ordinarie förbundsstämma. Granskningen ska vara avslutad och revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet överlämnad till förbundsstyrelsen senast en vecka före stämman.

§10 Stadgar och Stadgeändring
Mom. 1:
Beslut om ändringar av förbundets stadgar kan endast fattas av ordinarie förbundsstämma. Vid ett sådant beslut erfordras 2/3-majoritet.

Mom. 2:
Förbundsstyrelsen äger att tolka stadgan. Om så är möjligt skall samråd ske med revisorerna.

Mom. 3:
Förbundets stadgar ska anmälas till Moderata Samlingspartiets partistyrelse.

§11 Upplösning
För beslut om förbundets upplösande erfordras två tredjedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor. Förbundets ekonomiska tillgodohavanden ska enligt beslut vid andra stämman överlåtas till Moderata Samlingspartiet för ändamål i enlighet med dessa stadgar. Förbundets arkiv ska tillställas Riksarkivet.

 

Normalstadga för distrikt i Öppna Moderater

§1 Ändamål
Öppna Moderaters ändamål är att främja tanken på att alla människor oavsett sexuell läggning skall ha lika rättigheter. Öppna Moderater skall främja de moderata grundvärderingarna, vara en kraft för tolerans, nytänkande och öppenhet gentemot alla människor oavsett sexuell läggning i Moderata Samlingspartiet och partiets närstående organisationer för att öka förståelsen och förbättra det interna arbetsklimatet för homo-, bisexuella och trans- och queerpersoner samt arbeta för att påverka politiska beslut om homo-, bisexuellas och trans- och queerpersoners levnadsvillkor.

§2 Organisation
Mom. 1:
Förbundet Öppna Moderater är ett organisatoriskt självständigt förbund, tillika nätverk inom Moderata Samlingspartiet. Förbundet består av medlemmar sammanslutna i distrikt, som tillsammans bildar förbundet.

Mom. 2:
Distriktens beslutande organ är distriktsstämman och distriktsstyrelsen.

Mom. 3:
Distriktens geografiska verksamhetsområden omfattar normalt ett eller flera län och fastställs av förbundsstyrelsen efter samråd med respektive distrikt.

Mom. 4:
Distrikt kan i de delar av normalstadgan som reglerar ett distrikts interna angelägenheter anta stadgar som avviker från den av förbundsstämman antagen normalstadgan. Stadga som avviker från normalstadgan ska godkännas av förbundsstyrelsen (§8) innan den kan äga giltighet.

Mom. 5:
Förbundsstyrelsen äger rätt att påkalla sammanträde med distriktsstyrelse eller, då denna upphört att fungera, med distriktsstämma. Till sammanträde med distriktsstyrelse eller dess stämma äger förbundsstyrelsen rätt att sända representant med rätt att delta i överläggningar men ej i besluten. Förbundsstyrelsen äger rätt att påfordra att sådan representant erhåller kallelse till sammanträden med nämnda organ.

Mom.6:
Distrikt åläggs att till förbundsstyrelsen lämna begärda uppgifter om organisation, medlemmar, ekonomi och verksamhet.

§3 Medlemskap
Mom. 1:
Var och en som vill verka för Öppna Moderaters syften, är medlem i Moderata Samlingspartiet eller ett av Moderata Samlingspartiets förbund och som ställer sig dessa stadgar till efterrättelse kan vara medlem i Öppna Moderater.

Mom. 2:
Medlemskap erhålls normalt genom inträde i distrikt, eller till förbundet direkt, genom att erlägga den av förbundsstämman beslutade medlemsavgiften. Medlem kan närhelst han eller hon så önskar flytta sitt medlemskap till annat distrikt. Oavhängigt vad som ovan stadgas gäller dock att medlem endast äger rösträtt på ett distrikts stämmor per år.

Mom. 3:
För att väljas till/inneha ett förtroendeuppdrag inom förbundet krävs att personen är medlem, undantaget auktoriserad/godkänd revisor eller motsvarande.

Mom. 4:
Till hedersordförande eller hedersledamot i distrikt kan utses person som i särskilt hög grad gagnat distriktets syften och främjat dess idéer. Valet förrättas av ordinarie distriktsstämma på förslag av distriktsstyrelsen. Hedersordförande och hedersledamöter inbjuds till distriktsstämman och har därvid rätt att delta i överläggningar men ej i besluten.

Mom. 5:
Medlem som är ansluten i och/eller aktivt arbetar för annan politisk organisation vars verksamhet ej är förenlig med Öppna Moderaters mål, vägrar ställa sig Öppna Moderaters stadgar till efterrättelse eller på annat sätt genom sitt handlande skadar förbundets syften kan, sedan vederbörande beretts tillfälle att skriftligen yttra sig, uteslutas av förbundsstyrelsen. Tills dess att ärendet avgjorts av förbundsstyrelsen saknar medlemmen rösträtt och möjligheten att utöva sina förtroendeuppdrag i förbundet. För uteslutning erfordras minst två tredjedelar av förbundsstyrelsens samtliga röster. Utesluten medlem kan beviljas återinträde endast av förbundsstyrelsen. För sådant beslut erfordras minst två tredjedelar av förbundsstyrelsens samtliga röster.

§4 Medlemsavgift
Mom. 1:
Medlemsavgift kan uttas av förbundet. Distrikt äger inte rätt att ta ut medlemsavgift utöver den av förbundsstämman beslutade avgiften till förbundet.

Mom. 2:
Förbundsstämman fastställer eventuell medlemsavgift som skall erläggas till förbundet per medlem för kalenderåret efter förbundsstämman. Medlemsavgift för ny medlem som betalas från och med 1 september gäller även för påföljande kalenderår. Den som inte betalat medlemsavgift föregående kalenderår räknas som ny medlem.

Mom. 3:
Medlem, som flyttar sitt medlemskap till annat distrikts verksamhetsområde, kan ingå där utan att erlägga ny kompletterande medlemsavgift för löpande kalenderår.

§5 Distriktsstämma
Mom. 1:
Distriktets högsta beslutande organ är distriktsstämman

Mom. 2:
Ordinarie distriktsstämma hålls varje kalenderår. Distriktsstämman skall avhållas före mars månads utgång. Förbundsstyrelsen kan bevilja dispens från tidsgränsen.

Mom. 3:
Extra distriktsstämma hålls då distriktsstyrelsen så finner erforderligt, då det skriftligen begärs av minst 1/3 av distriktets medlemmar eller då distriktets revisorer så påkallar.

Mom. 4:
Kallelse till ordinarie distriktsstämma utfärdas av distriktsstyrelsen senast två veckor före stämman. Kallelse till extra distriktsstämma skall jämte förslag till föredragningslista gå ut senast en vecka före stämman.

Mom. 5:
Vid distriktsstämma äger samtliga distriktets medlemmar rösträtt.

Distriktsstyrelsen äger emellertid rätt att föreskriva att medlem genom anmälan till distriktet skall re­gistrera sig som deltagare vid stämman för att kunna utnyttja sin rösträtt. Sådan föreskrift skall med­delas i kallelsen till stämman och registrering skall kunna ske från den tidpunkt då sådant meddelande lämnas och minst till och med en vecka, eller vid extra stämma tre dagar före stämman. Den senaste tidpunkten vid vilken registrering kan ske skall framgå av kallelsen till stämman.

Medlem som flyttar sitt medlemskap mellan distrikt under stämmoperioden äger dock endast rösträtt på ett distrikts stämmor per verksamhetsår. Medlem som flyttar sitt medlemskap äger själv att avgöra på vilken distriktsstämma denne vill utnyttja sin rösträtt. Medlem i annat distrikt eller till förbundet direktansluten medlem har närvaro- men ej beslutanderätt vid distriktsstämma.

Mom. 6:
All omröstning vid distriktsstämman sker öppet, dock skall votering i personvalsfrågor vara sluten. Utgången av omröstningen bestäms genom enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör sittande mötesordförande omröstningen. Vid personval där fler än två kandidater ställt upp i omröstning, två eller flera kandidater erhållit lika röstetal och endast en kan bli vald, går frågan vidare till enskild omröstning mellan de kandidater som erhållit lika röstetal. Om lika röstetal erhålls i enskild omröstning av samtliga kvarva­rande kandidater skall dock lotten avgöra.

Ledamot av distriktsstyrelsen äger ej delta i beslut om ansvarsfrihet för denna, eller i val av revisorer.

Röstning får ej ske genom ombud eller fullmakt.

Mom. 7:
Rätt att väcka förslag till distriktsstämma tillkommer distriktsstyrelsen, samt varje enskild medlem i distriktet.

Mom. 8:
Förslag som skall behandlas vid distriktsstämman skall inges till distriktsstyrelsen senast en vecka före stämman. Förslag avsett att behandlas av extra distriktsstämma skall vara distriktsstyrelsen tillhanda inom tid som distriktsstyrelsen bestämmer med hänsyn till kallelsetidens längd. Denna tid skall anges i kallelsen till extra distriktsstämma.

Mom. 9:
Det åligger distriktsstyrelsen att till distriktsstämman framlägga förslag till föredragningslista. Vid ordinarie distriktsstämma skall därvid följande ärenden förekomma
– Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar
– Val av sekreterare att föra stämmans protokoll
– Val av en justeringsman, jämte rösträknare
– Fastställande av röstlängd
– Fastställande av procedurregler för stämman
– Godkännande av distriktsstämmans stadgeenliga utlysning
– Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
– Revisorernas berättelse
– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
– Propositioner
– Motioner
– Val av distriktsordförande
– Val av minst en vice distriktsordförande
– Fastställande av antalet ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen
– Val av ledamöter och i förekommande fall ersättare i styrelsen
– Val av en revisor och suppleant för denna
– Val av ombud till Öppna Moderaters förbundsstämma (se §6 mom. 5 i förbundsstadgan)
– Val av valberedning
– Övriga ärenden

Mom. 10:
Under punkten övriga ärenden äger distriktsstämman ej rätt att fatta beslut av ekonomisk natur.

Mom. 11:
Förekommande val vid distriktsstämman bereds av en valberedning bestående av en sammankallande ledamot och minst en övrig ledamot.

§6 Distriktsstyrelse
Mom. 1:
Distriktsstyrelsen handhar distriktets ledning och är, då distriktsstämman ej är samlad, distriktets högsta beslutande organ. Distriktsstyrelsen är ansvarig inför distriktsstämman.

Mom. 2:
Distriktsstyrelsen består av ordförande och minst en, högst två vice, ordföranden samt ytterligare minst två ledamöter, alla valda av distriktsstämman. Till styrelsen kan även utses ersättare.

Mom. 3:
Distriktsstyrelsen har att inom sig utse sekreterare, kassör samt övriga funktionärer.

Mom. 4:
Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter, dock minst tre är närvarande.

Mom. 5:
Det åligger distriktsstyrelsen att leda distriktets verksamhet i enlighet med dessa stadgar, och av förbundsstämman fattade beslut, samt att:
– Bedriva upplysning och information
– Vidta de åtgärder som erfordras i enskilda sakfrågor
– Verka för rekrytering av nya medlemmar
– Handha distriktets ekonomi på sätt som gagnar distriktets ändamål
– Till distriktsstämman avge verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
– Utse de utskott, kommittéer och funktionärer som föranleds av distriktets verksamhet
– Verkställa av distriktsstämman fattade beslut
– Samverka med förbundet
– Företräda distriktet i dess samarbete med Moderata Samlingspartiet och andra organisationer

§7 Räkenskaper och revision
Mom. 1:
Distriktets räkenskaper avslutas per kalenderår.

Mom. 2:
Räkenskaper, resultat- och balansräkning, samt övriga handlingar som rör förvaltningen ska av distriktsstyrelsen överlämnas till revisorn senast två veckor före ordinarie distriktsstämma. Granskningen ska vara avslutad och revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet överlämnad till distriktsstyrelsen senast en vecka före distriktsstämman.

Mom. 3:
Distrikt som inte uppfyller kraven att till förbundsstyrelsen lämna begärda uppgifter om organisation, ekonomi och verksamhet kan av förbundsstyrelsen nekas representationsrätt vid förbundsstämma och förbundsråd.

§8 Stadgar och Stadgeändring
Mom1:
För distrikt gäller de av förbundsstämman fastställda normalstadgarna om distriktet inte antagit egna stadgar som avviker från normalstadgan. Avvikelser mot normalstadga ska avse ett distrikts interna angelägenheter. Beslut om ändringar av distriktets stadgar kan endast fattas av ordinarie stämma. Vid ett sådant beslut erfordras 2/3-majoritet.

Mom: 2:
Vid bildande av distrikt respektive efter att förbundsstämman beslutat om ändring av normalstadgan, fattar distriktsstämma beslut om att godkänna anmälan av normalstadgan, alternativt att anta egna stadgar som avviker från normalstadgan.

Mom 3:
Stadga som avviker från normalstadgan ska godkännas av förbundsstyrelsen innan den kan äga giltighet.

§9 Upplösning
För beslut om distrikts upplösande erfordras två tredjedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie distriktsstämmor. Distriktets ekonomiska tillgodohavanden ska överlåtas till förbundsstyrelsen att använda för reorganisering av verksamheten. Distriktets arkiv ska tillställas förbundsstyrelsen.