NYA VÄGAR TILL BARN OCH FAMILJ, EN MODERNA FAMILJEPOLITIK, SAMT EN POLITIK FÖR SINGELFAMILJEN

Att det finns en sammanhållen familjepolitik som återspeglar dagens levnadsvillkor är grundläggande för Öppna Moderater. Staten som lagstiftare måste underlätta för människor att leva fullvärdiga liv och organisera sina familjer utifrån vad som passar dem bäst.

 

Insemination

När det gäller frågor om insemination menar vi att det ska tillåtas även för ensamstående kvinnor. Vi menar vidare att det ska vara tillåtet att genomföra insemination på privata kliniker i Sverige och inte bara inom landstingens vård. Den situation som finns idag där vissa landsting genom prissättning och regelverk diskriminerar lesbiska par vänder vi oss mot och menar att även lesbiska par ska behandlas lika.

 

Adoption

Den svenska adoptionslagen som möjliggöra för samkönade par att adoptera fungerar inte i praktiken. Det finns flera skäl till detta det handlar om bristande kunskap hos handläggare på sociala myndigheter, det handlar om att adoptionsorganisationer i Sverige valt att inte samarbete med länder som kan tänkas sig att låta samkönade par adoptera och om att adoptioner inom Sverige är mycket sällsynt vilket tyvärr inte är med barnens bästa för ögonen. Vi vill att adoptionslagen ses över och att det på allvar analyseras och föreslås lösningar kring hur samkönade par i praktiken ska kunna komma ifråga som adoptivföräldrar. Vi kräver att adoptionsorganisationer aktivt söker samarbete med länder som kan tänka sig att adoptera barn till samkönade par. Vi anser även att möjligheten till fler adoptioner inom Sveriges bör ses över, med barnens bästa för ögonen. Det finns mycket som talar för att barn som i många år familjehemsplaceras hellre borde komma ifråga för adoption då det skulle ge större trygghet och stabilitet.

 

Surrogatmödraskap

Att barn kommer till genom surrogatmödraskap har blivit vanligare. Det handlar framförallt om att män reser utomlands och skaffar barn på det sättet. Rättsläget på området är oklart vilket kan leda till problem. Vi menar att det borde vara tillåtet att skaffa barn genom surrogatmödraskap i Sverige och att det bör skapas ett tydligt och välfungerande regelverk för detta.  Vi vill att lagar och regler ses över för att möjliggöra detta inom Sverige och att rättsläget blir klart och tydligt när det genomförts i ett annat land.

 

Embryodonation

Embryodonation är en av de frågor som ibland lyfts upp i diskussioner om fler vägar för barnlösa att skaffa barn oavsett om det gäller samkönade par, ensamstående, transpersoner eller olikkönade par som inte kan få barn. Embryodonation betyder i praktiken att par som genomfört provrörsbefruktning och i den processen fått frysta embryon över kan donera dessa till någon annan. Idag är embryodonation förbjudet i Sverige med motiveringen att barn måste vara genetiskt besläktade med minst en av sina föräldrar. Embryodonation är däremot tillåtet i rad andra länder. Argumentet att ett barn måste vara släkt med minst den ena av sina föräldrar håller inte – genetik och känslor är inte samma sak. Barn formar starka band även med den förälder de inte är genetiskt besläktade med. Vi vill att lagen ses över så att även Embryodonation tillåts i Sverige.

 

Föräldraförsäkringen

Familjer i Sverige ser annorlunda ut idag än tidigare. Vi har allt fler samkönade par som är föräldrar och vi har stjärnfamiljer och regnbågsfamiljer av olika slag. Föräldraförsäkringen är dock inte anpassad till detta. En modern föräldraförsäkring som tar hänsyn till hur dagens och morgondagens familjer ser ut måste byta perspektiv. Det bör vara barnet som är garanterad föräldraförsäkringens dagar hemma med en anhörig eller annan närstående som föräldern/föräldrarna väljer. Barn kan idag ha fler föräldrar än två, inte bara i stjärnfamiljer utan också alla nya familjekonstellationer till följd av separationer. I synnerhet för familjer som lever i tre- eller fyrklöverkonstellationer vore en sådan ordning att föredra.

Föräldraförsäkringens regler bör medge att alla dagarna i försäkringen är överlåtbara i sin helhet mellan ett barns alla föräldrar och vårdnadshavare samt även överlåtbara till andra personer som mor/farföräldrar, mostrar, farbröder, kusiner eller någon annan som föräldrarna/föräldern vill dela med. Inga dagar i försäkringen ska vara 100 % knutna till någon specifik person. En sådan föräldraförsäkring möter de behov som moderna familjer kan ha – oavsett hur de ser ut.

 

Öppna Moderater vill att:

– Insemination tillåts även för ensamstående kvinnor

– Villkoren för inseminationsbehandling för lesbiska par ska vara likvärdig i alla landsting

– Inseminationsbehandling även ska kunna erbjudas på privata kliniker i Sverige

– Adoptionslagen ses över för att säkerställa att samkönade par även i praktiken kan adoptera

– Möjligheten till fler adoptioner inom Sverige bör, med barnens bästa för ögonen, ses över

– Sverige aktivt samverkar med länder som är positiva till att låta samkönade par adoptera

– Surrogatmödraskap i Sverige utreds och ett regelverk som tillåter detta tas fram

– Regelverket ändras för att möjliggöra embryodonation i Sverige

– Föräldraförsäkringen bör ändras så att den är anpassad till hur moderna familjer ser ut

– Föräldrarna måste själva kunna styra föräldraförsäkringen med alla dagar överlåtbara mellan alla som är föräldrar till ett barn och även till andra personer.

FRÅGA OSS!

Är det något du undrar över? Kontakta oss via det här formuläret så hör vi av oss till dig via mail.

EVENT

SENASTE NYTT