Öppna Moderater intervjuar Moderaternas toppkandidater i EP-valet kring deras syn på HBTQ-frågor. Nu har turen kommit till nummer fyra på den moderata valsedeln: Arba Kokalari. Arba arbetar till vardags som globalt pressansvarig på Electrolux och har en lång bakgrund inom internationell politik och då med särskild tyngdpunkt på EU. Hon har bland annat varit vice ordförande för YEPP som är EPPs ungdomsförbund och därtill har Arba varit internationell sekreterare för MUF.

1. Hur ser du på Öppna Moderater och vad vi kan bidra med i valrörelsen inför valet till Europaparlamentet och vår roll inom Moderaterna mer generellt?

– Jag har alltid sett Öppna Moderater som en progressiv och liberal kraft inom Moderaterna som står längst fram i kampen för individens frihet. Jag tror att ÖM stora uppgift inom Moderaterna framöver är att vara en drivande kraft dels för frågan om surrogatmödraskap och dels för att skyddet av individens frihet ska stärkas i Europa och världen.

I EU-valet har ÖM en viktig roll för att mobilisera moderater och nå väljare som bryr sig om EU och att den ska fortsätta vara ett frihetsprojekt. Särskilt nu när den hotas av extrema krafter från både höger och vänster, krafter som vill splittra EU. ÖM kan övertyga M-väljare/borgerliga väljare om att det är Moderaterna som kommer stå upp för EU:s värdegemenskap och för individens frihet och rörlighet.

2. Finns det några hbtq-frågor som du som ledamot i Europaparlamentet särskilt vill uppmärksamma och driva?

– Ja. Att stärka HBTQ-personers rättigheter är en av de viktigaste frihetsreformerna för EU. De två viktigaste frågorna jag kommer kämpa för:

  1. Att den fria rörligheten i EU ska gälla även för regnbågsfamiljer och personer som lever i ett samkönat äktenskap.
  2. Att HBTQ-personers rättigheter ska tas på större allvar i EU och att dessa är också grundläggande mänskliga rättigheter som EU måste skydda och främja, både inom och utanför EU.

3. En fråga som vi från Öppna Moderater tidigare uppmärksammat rör den fria rörligheten och reciprocitet i lagar kopplat till att länder har olika äktenskapslagar, vilket kan försvåra för hbtq-personer att flytta mellan länder. Hur anser du att detta problem ska lösas?

– EU:s lagstiftning kring anti-diskriminering måste stärkas så att det också inkluderar ett fullvärdigt skydd mot diskriminering pga sexuell läggning. Även om vi moderater inte vill att EU ska reglera äktenskapslagar, så vill jag driva att EU:s anti-diskrimineringslagstiftning också ska ge skydd mot diskriminering av personer som ingått samkönat äktenskap och regnbågsfamiljer. Det är ett viktigt signalvärde gentemot de EU-länder som inte tillåter detta idag.

4. Situationen när det gäller mänskliga rättigheter för hbtq-personer har stärkts de senaste åren, men det finns också en trist och utveckling som går bakåt på olika håll. Även inom EU finns medlemsländer, där hbtq-frågorna inte tas på allvar. Vad kan och bör Europaparlamentet göra åt detta och vad anser du är lämpligt?

– Jag har länge drivit att EU-länder som bryter mot EU:s grundläggande principer ska mötas av större sanktioner än som har gjorts idag. Det har jag varit tydlig med även när det gäller EU-länder som drivs av partier som är medlemmar i EPP. Redan 2013 skrev jag resolutioner i YEPP om att EU-kommissionen måste agera gentemot situationen i Ungern.

EU får aldrig blunda när grundkraven för att vara EU-medlem bryts av enskilda EU-länder, så som de görs i exempelvis Ungern, Polen och Rumänien. Jag tycker att de EU-länder som tolererar eller piskar på diskrimineringen pga sexuell läggning eller som vill förbjuda samkönade äktenskap bör mötas av sanktioner, först i form av indragna EU-bidrag och i förlängningen en rättsprocess inom ramen för EU:s artikel 7. Det är en fråga jag är beredd att aktivt driva i EU-parlamentet.

5. Utvecklingen är än värre i vissa länder utanför EU. Vad kan och bör Europaparlamentet och EU göra i relation till detta och hur ser du på det?

– EU måste använda sin styrka som ekonomisk stormakt och som världens största biståndsgivare att markera mot länder som kränker mänskliga rättigheter och som förtrycker HBTQ-personer. Här är några förslag: dra in bistånd från länder/regeringar som förtrycker HBTQ-personer, rikta biståndet till lokala demokratiska rörelser och organisationer som jobbar för att främja HBTQ-personers rättigheter, i EU:s handelsrelationer och i förhandlingar om nya frihandelsavtal måste mänskliga rättigheter vara ett krav.

6. En gemensam asylpolitik efterlyses av många, här finns som vi ser det en risk att det kan urholka hbtq-personers möjligheter att komma till Europa. Finns det en risk här och vad kan och bör vi göra åt det?

– Den gemensamma asylpolitiken måste inkludera ett skydd mot minoriteter som riskerar att fängslas eller dödas i sitt hemland. Idag finns ett relativt stort stöd inom EU om att skydda kristna minoriteter som flyr till EU. Jag vill att även HBTQ-personer ska innefattas av detta skydd och att minoritetsbegreppet ska vara bred. Just detta är också en fråga jag har drivit på inom YEPP, varje gång asylpolitiken och skyddet för minoriteter har diskuterats.

7. Öppna Moderater har tillsammans med systerorganisationer inom andra EPP-partier bildat ett nätverk för att jobba med hbtq-frågor. EPP har en hel del att bevisa i dessa frågor – hur tror du det är möjligt att påverka EPP i en positiv riktning och kan du som moderat ledamot i Europaparlamentet bidra till en positiv utveckling?

– Bildandet av EPP:s HBTQ-nätverk ett viktigt steg för att påverka EPP i rätt riktning. Men det krävs aktivt lobbying inom EPP genom att ständigt prata om frågorna och mobilisera alla de personer inom EPP som vill se en förändring. Jag kommer dra i det nätverk inom EPP som jag byggt upp i 7 år från min tid som vice ordförande för YEPP för att lyfta frågan. Det har jag också tidigare gjort i YEPP när jag skrev resolutioner om att stärka HBTQ-personers rättigheter eller när jag jobbade för att få in skrivningar om HBTQ-personers rätt till skydd i asylpolitiken.

I EU-parlamentet ser jag följande möjligheter: skriva gemensamma resolutioner med andra till EPP-partiets konferenser/kongresser eller i Europaparlamentet. Ett annat sätt är att i informella samtal med kollegor inom EPP lyfta frågan och få skeptiker att förstå att frågan handlar om att de måste respektera att HBTQ-personer inte ska diskrimineras och att de mänskliga rättigheterna, som alla EU-länder redan skrivit under på, måste också gälla alla individer.

Min bild är att en hel del av skeptikerna inom EPP är många gånger emot för de också är rädda för att vi progressiva krafter ska kräva ”nya och särskilda rättigheter” för HBTQ-personer. Men jag tror att det bästa sättet att övertyga skeptikerna är att hela tiden påpeka att mänskliga rättigheter också innefattar sexuell läggning.

8. I Europaparlamentet finns en tvärpolitisk hbtq-grupp – hur ser du på samarbete med den?

– Jag är väldigt positiv till det. Vi måste samla alla likasinnade krafter, oavsett partifärg, för att driva utvecklingen i en positiv riktning.

Stort tack Arba för att du tog dig tid att besvara Öppna Moderaters frågor. Lycka till i valrörelsen!