Öppna Moderaters serie med utfrågningar av Moderaternas toppkandidater kring deras syn på HBTQ-frågor fortsätter. Nu har turen kommit till nummer tre på den moderata valsedeln i EP-valet: Jörgen Warborn. Jörgen är riksdagsledamot och ordförande för det moderata Företagarrådet.

1. Hur ser du på Öppna Moderater och vad vi kan bidra med i valrörelsen inför valet till Europaparlamentet och vår roll inom Moderaterna mer generellt?

– Öppna Moderater har betytt mycket för att Moderaterna har kommit så långt som vi har inom HBTQ-frågor. Likaså i att föra samhällsdebatten i en frihetligare och mer tolerant riktning. I valrörelsen hoppas jag se många från ÖM engagera sig för att vi ska bli fler moderater i Bryssel. Det behövs om vi ska kunna försvara de framsteg som gjorts på HBTQ-området och ta nya kliv framåt.

2. Finns det några hbtq-frågor som du som ledamot i Europaparlamentet särskilt vill uppmärksamma och driva?

– Den mest angelägna frågan inom HBTQ-området är att kompromisslöst stå upp för lika fri- och rättigheter och för rättsstatens principer. Minoriteter är ofta de första som får se sina rättigheter bli fråntagna, när rättsstatens principer sätts ur spel. I flera länder ser vi dessvärre en negativ riktning på HBTQ-området och mot den utvecklingen ska Moderaterna sätta sig till motvärn.

3. En fråga som vi från Öppna Moderater tidigare uppmärksammat rör den fria rörligheten och reciprocitet i lagar kopplat till att länder har olika äktenskapslagar, vilket kan försvåra för hbtq-personer att flytta mellan länder. Hur anser du att detta problem ska lösas?

– Äktenskapslagstiftning är ett typexempel på en fråga som inte ska beslutas på EU-nivå. Självklart ska Sverige vara en pådrivande röst för en tidsenlig och frihetlig familjepolitik i resten av EU, men det vore inte bra om frågorna blir föremål för beslut i Bryssel. Väldigt lite talar nämligen för att Sveriges linje skulle gå vinnande ur det hela, utan istället skulle vi tvingas kompromissa med länder som Malta, Polen och Irland. Det vore dåliga nyheter för svenska HBTQ-personer.

4. Situationen när det gäller mänskliga rättigheter för hbtq-personer har stärkts de senaste åren, men det finns också en trist och utveckling som går bakåt på olika håll. Även inom EU finns medlemsländer, där hbtq-frågorna inte tas på allvar. Vad kan och bör Europaparlamentet göra åt detta och vad anser du är lämpligt? 

– Till att börja med är det viktigt att understryka att makten över EU-ländernas familjepolitik inte bör flyttas till Bryssel. Familjepolitik är varje lands egen angelägenhet, så länge den inte strider mot rättsstatliga principer eller mot principerna om alla människors lika värde. På detta måste EU vara mycket vaksamt!

Sverige har kommit långt i arbetet för jämlikhet, jämställdhet och tolerans – och om de frågorna ska vi inte kompromissa med länder Malta, Polen och Irland. Däremot måste vi opinionsbilda och driva på dessa länder i rätt riktning. I det arbetet har Sverige som land, men också enskilda EU-parlamentariker en väldigt viktig roll att fylla. Om enskilda länder inskränker självklara fri- och rättigheter, så ska det kunna leda till att landet inte får ta del av EU-pengar.

5. Utvecklingen är än värre i vissa länder utanför EU. Vad kan och bör Europaparlamentet och EU göra i relation till detta och hur ser du på det?

– Precis som inom EU, handlar det utanför EU mycket om att opinionsbilda och gå före – och visa varför det vi gör är rätt. Sverige bör också mycket tydligare använda biståndet som ett påtryckningsmedel mot länder som går i fel riktning. Värnar man inte alla sina medborgares grundläggande fri- och rättigheter, så ska man inte få ta del av svenskt bistånd eller andra sorters stöd från EU. EU:s biståndsmedel bör bl.a. användas för att främja HBTQ-rättigheter. Likaså att det är viktigt att EU talar med en gemensam stämma i utrikespolitiken och är tydliga med vad EU tycker är acceptabelt.

6. En gemensam asylpolitik efterlyses av många, här finns som vi ser det en risk att det kan urholka hbtq-personers möjligheter att komma till Europa. Finns det en risk här och vad kan och bör vi göra åt det?

– Att åstadkomma en gemensam asylpolitik inom hela EU är en av de absolut viktigaste uppgifterna vi har framför oss den kommande mandatperioden. Ordning och reda i mottagandet är avgörande för att vi på sikt ska kunna hjälpa människor i nöd överhuvudtaget.

Oron för att HBTQ-personers möjligheter att söka asyl skulle minska är dessvärre befogad när man ser inställningen från ett antal EU-länder till dessa frågor. Det understryker betydelsen av att vi formar allianser med andra goda krafter i EU och kompromisslöst står upp för allas lika rätt att få sina skyddsskäl prövade och sitt eventuella skyddsbehov tillgodosett.

7. Öppna Moderater har tillsammans med systerorganisationer inom andra EPP-partier bildat ett nätverk för att jobba med hbtq-frågor. EPP har en hel del att bevisa i dessa frågor – hur tror du det är möjligt att påverka EPP i en positiv riktning och kan du som moderat ledamot i Europaparlamentet bidra till en positiv utveckling?

– Trägen vinner! Alla frihetskamper – för de här frågorna är faktiskt en frihetskamp – har tagit lång tid. Men historien har gett de som kämpat rätt. Jag är övertygad om att det är likadant nu. Vi ska ta varje tillfälle att opinionsbilda och driva på andra partier och länder. Det är inte lätt, men det är rätt – och det måste göras.

8. I Europaparlamentet finns en tvärpolitisk hbtq-grupp – hur ser du på samarbete med den?

– Jag vill samarbeta med alla de goda krafter som vill jobba för ett frihetligt och tolerant samhälle. I den tvärpolitiska HBTQ-gruppen ska Moderaterna vara pådrivande på våra kollegor i EPP, men också andra partier. Att gruppen är tvärpolitisk är positivt ur många perspektiv, eftersom att vi då kan forma allianser i HBTQ-frågor som kanske inte hade varit möjliga annars. I det arbetet vill jag gärna vara en aktiv part.

Stort tack Jörgen för att du tog dig tid att besvara Öppna Moderaters frågor. Lycka till i valrörelsen!