Styrelsen för Öppna Moderater Jönköpings län har skrivit en insändare som har publicerats i en rad tidningar, bland annat Tranås-Posten, den 11 maj. Nedan kan ni läsa insändaren i sin helhet. 

 

Hedersrelaterat våld mot HBTQ-personer måste tas på allvar! 

I vårt land ska alla människor oavsett födelseland eller etniskt ursprung ha samma rättigheter. Ingen ska behöva leva i ofrihet och rädsla för att utsättas för hot, tvång eller våld av sina egna familjemedlemmar och släktingar. Tyvärr är detta vardag för många ungdomar som har vuxit upp i familjer styrda av så kallade hedersnormer.

Enligt dessa normer är individens intressen underordnade familjens intressen. Det innebär att individens rätt till ett privatliv är allt annat än självklart. Individens sexualitet eller könsidentitet – oavsett sexuell läggning eller könsidentitet – är en angelägenhet för familjen

Vi anser att hedersrelaterat förtryck och våld precis som allt annat förtryck och våld i nära relationer är oacceptabelt och oförenligt med de värderingar vi vill värna. Var och ens rätt till liv, frihet och personlig säkerhet måste respekteras.

Att inte ingripa eller att blunda när någon utsätts för brott för att personen har en viss etnisk, kulturell eller religiös bakgrund är lika rasistiskt som att se alla med en viss etnisk, kulturell eller religiös bakgrund som potentiella utövare av våld och förtryck.

Det är främst tjejer som oroar sig över att inte själva kunna välja partner, men det är viktigt att komma ihåg att även pojkar och män och inte minst hbtq-personer blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

För att kunna erbjuda information, råd, stöd eller skydd till dem som behöver det måste bland annat skolan, elevhälsan, vården, polisen och den sociala omsorgen ha kunskap om hedersrelaterade frågor. Eftersom hedersnormen kräver att man är heterosexuell, är kunskap om hbtq-frågor ytterst viktigt för alla som i sin yrkesroll möter personer i behov av stöd och skydd.

Det är nödvändigt att det finns tillgång till skyddade boenden även för hbtq-personer som riskerar att utsättas för eller har utsatts för hedersrelaterade brott. Samtidigt som vi anser att kunskapshöjande insatser hos olika myndigheter och skyddade boenden är viktiga är vi mycket medvetna om att de inte alltid räcker till för att skydda dem som riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld.

Fungerar inte dialogen ska samhället använda sig av de maktmedel som finns för att sätta kraft bakom orden. Vi anser att straffen för dem som begår hedersrelaterade brott måste skärpas.

Tobias Pettersson
Ordförande

Agnes Johansson
Vice ordförande

Sofia Ridderstad
Ledamot

Martin EK
Ledamot

Öppna moderater, Jönköpings län