Medlemmar i Öppna Moderater Halland kallas till distriktsstämma lördagen den 16 mars
på Rörbecksgatan 21 i Falkenberg kl 1100-1300.

Du erbjuds kaffe/te och en lunchbaguette, så vi vill att du anmäler senast den 14 mars till jonas.hellsten@moderaterna.se om du vill komma på stämman. 🥖☕️

”§5 Distriktsstämma Mom. 1: Distriktets högsta beslutande organ är distriktsstämman Mom. 2: Ordinarie distriktsstämma hålls varje kalenderår. Distriktsstämman skall avhållas före mars månads utgång.”

 

Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar.
3. Val av sekreterare att föra stämmans protokoll.
4. Val av en justeringsperson, jämte rösträknare.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Godkännande av distriktsstämmans stadgeenliga utlysning. 
7. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Propositioner.
11. Motioner.
12. Val av distriktsordförande.
13. Val av minst en vice distriktsordförande.
14. Fastställande av antalet ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen.
15. Val av ledamöter och i förekommande fall ersättare i styrelsen.
16. Val av en revisor och en suppleant. 
17. Val av valberedning.
18. Val av ombud till förbundsstämman i Öppna Moderater.
19. Övriga ärenden.
20. Stämmans avslutande.

 

På återhörande!

Jonas Hellsten
Distriktsordförande